01.06 Thov Vajtswv Txhua Hnub: ZOO LI TUG MENYUAM MOS

  Tej zaum lub sijhawm uas kaj siab tshaj plaws yog thaum uas peb ntsia tus menyuam mos lub qhov muag ci lug ntxim hlub – lub ntseg muag tshiab khi thaum twg twb puv npo kev zoo siab thiab kev cia siab. Tswv Yexus twb ntsia pom txoj kev dawbhuv nyob hauv tus menyuam mos thiab nws txoj kev ntseeg tsis txhawj ntshai, paub tias yus xav txais yuav yam uas yus tsis muaj. Vajtswv xav kom peb txhua tus zoo li tus menyuam mos, zoo siab thiab qhib siab los txais Vajtswv lub tebchaws.

  Hnub no, yog hnub 01/06/2024, Kev thov Vajtswv txhua hnub thov caw sawv daws nrog kawm Vajtswv Txojlus ua ke nrog tus qhia Rich Miller dhau ntawm Zaj kawm ZOO LI TUG MENYUAM MOS

  “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias yog leejtwg tsis muaj lub siab mos siab muag li cov menyuam yaus no, tus ntawd yuav tsis tau Vajtswv lub Tebchaws ua nws tug” (Malakaus 10:16).


  Txoj kev zoo siab tshaj plaws nyob hauv lub neej yog thaum pom tau tias tej yam uas yus siv xog tsau siab ntso ua tom qab tau pawg paj txi txiv. Peb npaj thiab txeg nyiaj txiag ib lub sijhawm ntev loo kom tom qab yuav tau yam khoom uas peb nyiam, peb ua tiav tes haujlwm kho vaj kho tsev kom zoo zog tuaj, nyeem tas ib phau ntawv muaj nqis, kos tiav ib daim duab zoo, lossis tau nce nom nyob hauv chaw ua haujlwm – ntawd yog tag nrho tej uas peb txais tau dhau ntawm peb txoj kev siv zog. Vajtswv tsim peb los muaj lub siab ntshaw kom tsim tau yam ub yam no, kom peb zoo siab txais yuav tej uas peb tau ua los ntawd.

  Txawm li ntawd los, peb tus cwjpwm txhaum yeej niaj hnub tshoov peb siab kom peb siv zog ua kom tau yam uas peb ntshaw. Peb tau tsim los kom vam khom Vajtswv, mloog thiab ua raws li Vajtswv lub homphiaj, tiamsis peb tus cwjpwm noob neeg txhaum ho nyiam ua raws li yus lub siab nyiam, los ntawm txoj kev khav theeb thiab tawm tsam. Twb yog txoj kev yuam kev li ntawd, txoj kev cawmdim thiaj ci ntsa iab. Tswv Yexus cawm peb dim ntawm lub nra nyhav thaum uas peb khav theeb xav vam khom peb lub zog, pab kom peb paub txo peb lub hwjchim los txais yuav tej koob hmoov uas peb tsis muaj hnub yuav ua tau.

  Yav dhau los, thaum peb txais yuav tej yam uas peb tsis tsimnyog tau txais, kuv hnov npau taws heev. Muaj ib zaug kuv tau sib tham nrog ib tug kws xib hwb qhia ntawv hauv tsev kawm Vajluskub, thaum uas yawg ua zoo muab peb cov tub kawm txhua tus cov feeb tso nce. Kuv chim heev thaum uas kuv tej nqi zog uas kuv tau siv zog khwv tsis tsimnyog rau tej feeb ntawd – thiab kuv ua li no yog pib los ntawm lub siab khav theeb. Kuj ib yam li ntawd, kuv yuav poob ib lub sijhawm ntev loo kuv mam pom tias: txawm yog kuv yuav siv zog luaj twg los, kuv kuj tsis muaj hnub yuav txais tau Vajtswv txoj kev hlub. Ntawd yog qhov khoom plig tsis yuam ua dabtsi kom tau txais kuv tsuas yog txo hwjchim txais yuav xwb.

  Tsis paub puas muaj lwm tus zoo li kuv, yuav poob ib lub sijhawm ntev loo mam qhib siab los txais yuav Vajtswv txoj kev hlub? Tej zaug twb yog vim li ntawd Tswv Yexus thiaj qhia peb tias tpeb yuav tsum ua ib lub siab mos muas li menyuam yaus los txais yuav Vajtswv txoj kev cawmdim:

  “Muaj neeg coj lawv tej menyuam tuaj cuag Yexus thiab thov Yexus cev tes plhws cov menyuam yaus, tiamsis cov thwjtim cern cov neeg ntawd. Thaum Yexus porn cov thwjtim ua li ntawd, Yexus tsis txaus siab thiab nws hais rau cov thwjtim hais tias, “Cia cov menyuam los cuag kuv, tsis txhob txwv lawv, rau qhov Vajtswv lub Tebchaws yog cov neeg uas muaj lub siab mos siab muag li cov menyuam ntawd tug. Kuv qhia tseeb rau nej hais tias yog leejtwg tsis muaj lub siab mos siab muag li cov menyuam yaus no, tus ntawd yuav tsis tau Vajtswv lub Tebchaws ua nws tug.” Yexus txawm rub cov menyuam yaus ntawd los rau hauv nws xubntiag; nws cev tes plhws lawv txhua tus thiab foom koob hmoov rau lawv” (Malakaus 10:13-16).

  Nyob hauv Malakaus 9:36-37 Tswv Yexus nyuam qhuav qhia kom cov thwjtim yuav tau txais tej menyuam mos nyob hauv Tswv Yexus lub npe. Tiamsis, cov thwjtim lawv tsis mloog Tswv Yexus tej lus qhia, thiab lawv xav tias ntshai tej menyuam no tsuas ua tab kaum Tswv Yexus tes haujlwm xwb. Zoo li txhua zaug, Tswv Yexus tawm tsam lawv txoj kev xav ntawd. Menyuam mos tsis yog tsuas yog txoj koob hmoov xwb, tiamsis tseem yog lub cim rau ntawm lub siab dawbhuv uas peb txhua tus yuav tau muaj kom txais tau txoj kev cawmdim.

  Puas muaj yam dabtsi tshwjxeeb nyob ntawm tej menyuam mos, txog qib uas Tswv Yexus hais tias ntuj ceebtsheej yog tseg rau cov neeg uas muaj lub siab zoo li tej menyuam mos ntawd? Ntawm no yog ib lub siab tsis ntshai, muaj txaus kev ntseeg, thiab tsis txaj muag rau tus kheej. Tej zaug peb twb ntsia pom tej menyuam mos dhia ua si, sib zeg, lawv yeej tsis quav ntsej txog qhov uas lwm tus yuav xav li cas rau yus. Tsis tas li ntawd tej menyuam mos lawv txais txhua yam ywj pheej heev, lawv tsis xav tias lawv yuav siv zog thiaj tau txais nqi zog. Lawv lub qhov muag cig zoo heev thaum txais tau khoom – yeej tsis muaj ib yam dabtsi yuav dawbhuv thiab ntxim hlub npaum li ntawd!

  Nyob hauv txoj kev nrog tus Tswv mus txhua hnub peb yuav tau nco ntsoov txoj kevcai no: Cia li txo hwjchim los txais yuav tej yam uas peb tsis muaj hnub yuav txais tau los ntawm peb txoj kev khav theeb thiab peb tus kheej kev siv zog. Txawm yog peb txoj kev mloog lus xwb los twb yog vam khom Vaj Ntsujplig puv npo ntxiv zog kom peb hwm Vajtswv. Cia siab tias koj yuav kaj siab lug hauv Vajtswv, vim txhua yam uas peb cheem tsum twb tau Vaj Leej Txiv pub rau peb nplua mias dhau ntawm Tswv Yexus lawm. (1 Kauleethaus 1:30-31; 2 Petus 1:3).

  Thov caw nrog kuv peb thov Vajtswv ua ke
  Peb ua Vajtswv Koj tsaug rau Koj txoj kev hlub tsis yuav dabtsi thiab koj txoj kev saib xyuas koj tseg rau peb txhua tus. Peb los rau ntawm koj lub zwm txwv zoo li tej menyuam mos, thiab qhib siab txais yuav tej koob hmoov uas koj muab pub rau peb. Thov Vajtswv Koj qhia peb txoj kev ua lub neej txhua hnub nrog txoj kev ntseeg thiab paub tias txhua yam peb txais tau yog los ntawm koj txoj koob hmoov nplua mias los. Kuv thov hauv Tswv Yexus Khetos lub npe. Amees.

  Cov kwv tij, Vajtswv txoj kev cawmdim yog txoj kev hlub uas Vajtswv muab pub dawb dawb rau peb xwb. Peb yeej ua tsis tau ib yam dabtsi kom tsimnyog rau Vajtswv txoj kev hlub thiab Vajtswv txoj kev cawmdim. Ntawd yog ib qhov khoom plig tsis muaj nqi peb tsuas txo hwjchim los txais yuav nco Vajtswv tshav ntuj xwb. Ntawm no yog qhov tseeb uas Tswv Yexus xav kom peb saj tau – kom peb ua lub neej zoo li tej menyuam mos, txais yuav yam uas zoo kawg nkaus los saum Leej Txiv saum ntuj los nrog txoj kev zoo siab thiab kev txo hwjchim.

  Nyob zoo sawv daws, thov foom kom ib hnub tshiab tau txais koob hmoov zoo thiab mam sib ntsib rau taig kis!

  Cov kwv tij, yog koj xav paub ntxiv txog Tswv Yexus lossis koj muaj tej kev khwv twg, kev khuab xeeb twg xav hais qhia rau peb paub, thov nej sau ntawv cia nyob rau tom qab zaj kawm, inbox ntawm fanpage hauv Facebook, lossis xa ntawd email rau hauv thaj chaw:[email protected]. Tswv Yexus hlub koj.Thiab peb xav kom txuas tau nrog koj.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *