02.06 Thov Vajtswv Txhua Hnub: KOJ TSIS NYOB IB LEEG

  Thaum muaj ntau txoj haujlwm tsuam nyhav rau sau peb lub xub pwg, yooj yim ua rau peb pom tias peb nyob ib leeg xwb. Peb twb siv tag nrho peb lub zog lawm, tiamsis peb txoj kev siv zog ntawd cuag li tsis txaus. Tib neeg feem ntau lawv tsuas quav ntsej txog yam muaj nqis rau lawv tus kheej xwb, thiab saib tsis taus lwm tus txoj kev khwv, kev siv zog. Ntau zaug peb kuj xav muab txhua lub nra tso tseg, khiav deb lub ntiajteb no thiab ua ib lub neej kaj siab lug raws li yus lub siab nyiam. Tiamsis, puas tau muaj zaum twg peb nres thiab ua tib zoo mloog Vajtswv lub suab, hu kom peb tig rov qab los?

  Hnub no, yog hnub 02/06/2024, Kev thov Vajtswv txhua hnub thov caw sawv daws nrog kawm Vajtswv Txojlus ua ke nrog tus qhia Miriam Drennan dhau ntawm Zaj kawm KOJ TSIS NYOB IB LEEG

  “Tom qab av qeeg tas txawm muaj hluavtaws, tiamsis tus Tswv tsis nyob hauv cov hluavtaws ntawd li thiab. Ces thaum cov hluavtaws dhau lawm, txawm muaj ib lub suab hais yau yau tuaj” (1 Vajntxwv 19:19).


  Cov noog (bồ nông) no lawv feem ntau nyob ib leeg, ib qhov yog lawv cheem tsum sijhawm los ua kom lawv lub hnab ntawm lawv tus kaus khoob lug tomqab muab tau ntses. Thaum uas lawv tab tom ua haujlwm li ntawd, ces muaj lwm yam noog cia li los txeeb kiag tus ntses ntawm lawv qhov ncauj mus lawm kuj muaj. Yog li, yeej tsis muaj dabtsi txawv thaum cov noog no lawv nyiam nyob ib leeg ntawm tej chaw tsis muaj dabtsi, qhov no ua rau cov tsiaj no dhau los ua hom tsiaj nyob ib leeg.

  Ntau zaug koj puas pom tias koj kuj zoo ib yam li hom noog no thiab? Hnov cuag li lub ntiajteb no xav txeeb txhua yam ntawm koj mus, ua rau koj sab ntsujplig thiab sab nqaij tawv tsis muaj zog? Cuag li koj yeej txais tsis tau ib txoj kev pab qhov twg los li. Tej zaug lub nra nyhav ntawd los ntawm tsev neeg los, los ntawm tej phooj ywg, txoj haujlwm, tej lub nra nyob hauv Pawg Ntseeg, lossis txhua txoj kev sib raug zoo hauv lub ntiajteb… lossis tej zaug kuj yog tag nrho tej no tab tom tsub nyhav heev rau saum koj. Cuag li yeej tsis muaj leej twg kam pab, thiab koj hnov nyob ib leeg hauv lub neej no. Feem ntau yog vim koj tus kheej cim civ tsim muaj tej no ntau.

  Nyob rau lub sijhawm qaug zog thiab tag kev cia siab, tus cev lus Eliyas txiav txim tso Vajtswv haiv neeg tseg. Thaum Vajtswv nrhiav yawg thiab nug tias vim li cas yawg khiav nkaum, Eliyas mam tham qhia nws txoj kev siv zog tsis so uas nws tau ua pub rau Vajtswv – thiab nws pom nws nyob ib leeg thaum uas yawg xav tias yawg tib leeg yog tus neeg ncaj ncees uas tseem nyob cia.

  Thaum Eliyas khiav mus nkaum rau tom roob moj sab qhua, yawg tau txiav txim siab kaw nws tus kheej cia. Los ntawm txoj kev xav no, yawg tau tseg cov neeg uas ncaj ncees nrog yawg thiab txhawb yawg, txawm yog lawv tsawg tsawg xwb los lawv yeej nrog yawg ua ke nyob rau hauv lub ntiajteb puv npo kev txhaum no. Tseeb tiag Eliyas txoj sia tab tom ntsib teeb meem, tiamsis qhov uas yawg tso cov neeg uas ncaj ncees rau yawg tseg kuj ua rau poob lawm ntau yam.

  Tomqab ntawd, Vajtswv thiaj taw Eliyas tig mus rau ntawm Vajtswv txoj kev tshwm ntsej muag. Tomqab qab ntawd Vajtswv tso cai rau muaj cua loj thiab av qeeg tshwm tuaj, tiamsis Eliyas nrhiav tsis pom Vajtswv nyob rau hauv tej nthwv cua ntawd. Tiamsis yawg ntsib Vajtswv nyob rau hauv ib lub suab mos muag tom qab ntawd, nqua hu kom Eliyas rov qab los thiab nrhiav kev pab.

  Vajtswv nkag siab Eliyas txoj kev qaug zog, thiab Vajtswv kuj nkag siab koj txoj kev qaug zog. Tiamsis peb yuav tau tuav rawv peb txoj kev sib cog lus, tsuas tshwj thaum uas Vajtswv coj peb mus rau lwm txoj kev. Nyob rau hauv txoj kev ntxhov nyho ntawd, koj yuav nrhiav tsis tau lo lus teb. Yog li yuav tau tos mloog Vajtswv lub suab, nyob hauv Vaj Ntsujplig caw kom koj tig rov qab los thiab nrhiav txoj kev pab ib ncig ntawm koj.

  Thov caw nrog kuv peb thov Vajtswv ua ke
  Tus Tswv nyob rau hauv lub neej ceev tag npaum no, ntau zaug kuv pom tias ti heev thiab kuv nyob ib leeg xwb. Thov koj pub lub zog rau kuv kom kuv kam ntsib tej kev sim siab, thiab txo hwjchim los nrhiav Koj txoj kev pab thaum kuv cheem tsum. Kuv thov muab kuv txoj kev txhawj thiab kev tsis kaj siab fij rau koj, thov Koj pub kom kuv muaj kev ntseeg ruaj khov thiab ua tiav tes haujlwm uas koj tau hu kom kuv ua. Kuv thov hauv Tswv Yexus Khetos lub npe. Amees.

  Cov kwv tij nyob rau hauv txoj kev uas muaj ntau txoj kev sim siab no, peb tsis tas yuav cim civ siv zog ua txhua yam. Peb muaj cai nrhiav kev pab ntawm sawv daws, thiab los ntawm peb Leej Txiv uas hlub peb. Thaum peb muab peb tej kev txhawj thiab kev poob siab, fij rau Vajtswv ces Vajtswv yuav pub rau peb muaj kev txawj ntse los txais yuav Vajtswv lub siab nyiam. Thov kom peb muaj lub siab tawv, paub tias tom qab ib kob nag loj, Vajtswv lub suab yuav hu thiab coj peb mus txog rau ntawm qhov chaw kaj siab.
  Nyob zoo sawv daws, thov foom kom ib hnub tshiab tau txais koob hmoov zoo thiab mam sib ntsib rau taig kis!

  Cov kwv tij, yog koj xav paub ntxiv txog Tswv Yexus lossis koj muaj tej kev khwv twg, kev khuab xeeb twg xav hais qhia rau peb paub, thov nej sau ntawv cia nyob rau tom qab zaj kawm, inbox ntawm fanpage hauv Facebook, lossis xa ntawd email rau hauv thaj chaw:[email protected]. Tswv Yexus hlub koj.Thiab peb xav kom txuas tau nrog koj.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *