03.06 Thov Vajtswv Txhua Hnub: YEXUS COV TUB ROG CIA LI SAWV TSEEG MUS

  Txhua hnub peb ua neej nyob yog ib ntsus kev tsov rog puv npo kev sim siab. Peb zoo li cov tub rog nyob rau tom tshav rog, muaj ntau zaug ntsib tej haujlwm nyuaj, yog ib txoj kev sim siab los ntawm peb lub siab tawv thiab peb txoj kev ntseeg. Tej lub sijhawm zoo li ntawd, peb puas yuav tso tseg vim ntshai lossis peb yuav sawv rau tom ntej thiab ntseeg siab rau Vajtswv? Tsis paub peb puas cia siab rau ntawm Vajtswv tej lus cog tseg, ntseeg tias Vajtswv yuav tsis tso peb tseg thiab yuav nrog nraim peb mus txog hnub kawg?

  Hnub no, yog hnub 03/06/2024, Kev thov Vajtswv txhua hnub thov caw sawv daws nrog kawm Vajtswv Txojlus ua ke nrog tus qhia Martha Noebel dhau ntawm Zaj kawm YEXUS COV TUB ROG CIA LI SAWV TSEEG MUS

  “Yausuas, thaum koj tseem ua neej nyob yuav tsis muaj leejtwg tawmtsam yeej koj. Kuv yuav nrog nraim koj ib yam li kuv nrog Mauxes. Kuv yuav nrog nraim koj tsis tso koj tseg.” (Yausuas 1:5).


  Yog cov ntseeg Vajtswv peb tau txhawb zog nyob hauv Vajtswv txojlus hais rau Yausuas tias: “Yausuas, thaum koj tseem ua neej nyob yuav tsis muaj leejtwg tawmtsam yeej koj. Kuv yuav nrog nraim koj ib yam li kuv nrog Mauxes. Kuv yuav nrog nraim koj tsis tso koj tseg.” (Yausuas 1:5).

  Vajtswv niaj hnub nrog nraim peb nyob, ib yam li Vajtswv tau hais rau Yausuas. Yausuas tau txais ib tes haujlwm loj heev yog ua cov neeg Yixalayees ib tug thawj coj. Yawg tsis paub tias nws puas muaj peev xwm ua tiav tes haujlwm no. Yawg tsuas paub tias Vajtswv tau hu yawg kom yawg yuav tau muaj siab tawv, khov kho, mloog lus thiab ntseeg siab rau Vajtswv thaum los ua ib tug thawj coj tshiab.

  Thaum pib, Yausuas tes haujlwm ua thawj coj tej zaug ua rau yawg hnov txhawj. Yawg yuav tau ua Mauxes tes haujlwm ntxiv, tus thawj coj zoo uas tau mus ua ntej yawg. Tsis paub Yausuas puas tau ua zoo ib yam li Mauxes? Tsis paub yawg puas zoo siab hlo ua tej ntawd? Vajtswv nkag siab tej kev txhawj xeeb nyob hauv Yausuas lub siab, yog li Vajtswv thiaj txhawb yawg zog kom yawg yuav tsum tau muaj siab tawv.

  Nrog rau lo lus cog tseg tias Vajtswv yuav pub thaj chaw uas cov pej xeem tsuj taw txog ua lawv tug, Vajtswv tseem qhia rau Yuasuas paub txog txoj kev taw kev muaj nqis. Vajtswv hais rau Yausuas kom yuav tau coj raws li tej kevcai, xav txog txhua hnub, thiab muaj lub siab tawv. Vajtswv kuj txhawb yawg zog tias: “Koj yuav tsum nco ntsoov tej uas kuv hais rau koj lawm, koj ua siab tawv qhawv tsis txhob ntshai, tsis txhob txhawj, thiab tsis txhob poob siab, rau qhov kuv yog tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv, kuv yuav nrog nraim koj txhua qhov uas koj mus” (nqe 9b).

  Vajtswv paub tias yeebncuab yuav tseb txoj kev ntshai puas tsuaj rau hauv Yausuas lub hlwb, zoo li tej kev sim siab ua xyem xyav tau nkag los rau hauv peb lub neej niaj hnub nim no. Thaum uas peb ntsib tej lus tsis ntseeg siab ntawd, tej kev xav yuam kev, peb yeej muaj kev txhawj thiab tsis kaj siab. Tiamsis, Vajtswv xav kom peb tiv dhau tej kev xav ntawd, los mloog Vajtswv txojlus tseeb thiab hais tej lus tseeb ntawd tawm, nrog txoj kev ntseeg siab ruaj khov rau ntawm Nws.

  Peb ntshaw kom tau lub neej zoo li Daviv, thaum uas yawg thov Vajtswv muaj zog li no:
  “Kuv tsis hais lus phem li luag tej ; kuv hwm koj tej lus samhwm thiab tsis tau taug txojkev uas cov neeg yuam cai taug. Kuv ibtxwm taug koj txojkev xwb,thiab kuv yeej tsis yuam kev li. Vajtswv, kuv thov koj rau qhov koj yeej yuav teb kuv tej lus thov; yog li ntawd, thov koj tig los saib kuv thiab mloog kuv tej lus thov. Thov qhia koj txojkev hlub uas loj kawg rau kuv thiab cawm kuv, koj sab tesxis cawm cov neeg uas khiav lawv cov yeebncuab. Thov tiv thaiv kuv ib yam li koj txuag koj lub qhov muag, thov muab kuv zais rau hauv qab koj phabtis tus duab ntxoov ntxoo (Ntawv Nkauj 17:4-8).

  Zoo li Yausuas, Daviv, nrog cov neeg muaj kev ntseeg thaum ub. Peb muaj cai xaiv mloog Vajtswv lus thiab kov yeej txhua yam. Cia Vajtswv tej lus ua tus tswj peb lub caijnyoog. Siv Vajtswv txojlus zoo li tus yaumsij los qhib ntuj ceebtsheej, thiab txais yuav Vajtswv tej lus zoo ntawd. Txhob cia txoj kev ua xyem xyav lossis tub nkeeg tav peb txhais taw nkag mus rau hauv tebchaws cog lus tseg.

  Zoo li zaj nkauj tau hu “ Yexus cov tub rog sawv tsees mus rau tom ntej”, peb yuav tawm tsam nrog txoj kev ntseeg. Peb yog cov neeg muaj yeej! Vajtswv nrog nraim peb nyob ua ke.

  Yexus tus tub rog sawv tsees mus!
  Tsa tes mus ua ntej rau tom tshav rog,
  Tswv Yexus tus chij,
  Tsa rau pab tub rog dawbhuv

  Saib, tus thawj tub rog yog Yexus Khetos,
  Ua rau peb muaj siab tawv mus
  Saib ntsoov tus chij,
  Txiav txim mus rau tom tshav rog!

  Thov caw nrog kuv peb thov Vajtswv ua ke
  Tus Tswv ntsus kev tsov rog uas kuv ntsib txhua hnub, thov Vajtswv pab kom kuv paub vam khom rau koj. Thov pab kom kuv ntseeg siab rau Koj lub hwjchim thiab Koj txoj kev coj kuv nyob hauv txhua txoj kev txiav txim siab. Thov Vajtswv koj ntis thiab tiv thaiv kuv nyob hauv koj txhais tes. Kuv ntseeg siab rau koj txoj kev tiv thaiv txawm yog yuav mus qhov twg los, kuv kuj yuav nrog nraim koj nyob. Kuv thov hauv Tswv Yexus Khetos lub npe. Amees.

  Cov kwv tij txhua tus, nyob hauv ntsus kev tsov rog nyuaj no, thov kom koj thiab kuv yuav muaj lub siab tawv thiab sawv khov kho, vim paub tias Vajtswv nrog nraim peb thiab yuav pab peb. Txawm yog yuav yog lub caijnyoog zoo li cas los peb kuj yuav nrhiav tau txoj kev kaj siab thiab lub zog mus rau tom ntej – zoo li cov tub rog muaj lub siab tawv tsis ntshai los mus rau ntawm Vajtswv txoj kev muaj yeej muaj hwjchim twb npaj tseg rau peb lawm.

  Nyob zoo sawv daws, thov foom kom ib hnub tshiab tau txais koob hmoov zoo thiab mam sib ntsib rau taig kis!

  Cov kwv tij, yog koj xav paub ntxiv txog Tswv Yexus lossis koj muaj tej kev khwv twg, kev khuab xeeb twg xav hais qhia rau peb paub, thov nej sau ntawv cia nyob rau tom qab zaj kawm, inbox ntawm fanpage hauv Facebook, lossis xa ntawd email rau hauv thaj chaw:[email protected]. Tswv Yexus hlub koj.Thiab peb xav kom txuas tau nrog koj.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *