04.06 Thov Vajtswv Txhua Hnub: DAIM NTAWV MUS RAU NTUJ CEEBTSHEEJ

  Sim xav saib muaj ib hnub koj mus sawv ntawm lub qhov rooj nkag rau ntuj ceebtsheej, ua lub siab kub lug tau ntsib Vajtswv. Tiamsis xav tsis thoob thaum uas Tswv Yexus hais tias Nws tsis paub koj! Koj yuav ua li cas? Ntau zaug peb xav tias peb paub Vajtswv dhau los ntawm peb tej kev ntseeg, dhau los ntawm tej kev ua haujlwm, tiamsis peb puas paub Vajtswv tiag?

  Hnub no, yog hnub 04/06/2024, Kev thov Vajtswv txhua hnub thov caw sawv daws nrog kawm Vajtswv Txojlus ua ke nrog tus qhia Katia Salame dhau ntawm Zaj kawm DAIM NTAWV MUS RAU NTUJ CEEBTSHEEJ

  “Thaum ntawd kuv yuav hais rau lawv hais tias, ‘Cov neeg siab phem, cia li khiav mus, kuv tsis paub nej!” (Mathais 7:23)


  Hnub ntawd zoo li txhua hnub, tiamsis kuv tsis paub vim li cas kuv ho kub siab lug zoo li ntawd. Kuv sawv ntxov, npaj txhij ua haujlwm rau ib hnub tshiab, thiab tsuas muaj txaus sijhawm los ywg dej rau ob peb tauv paj ntawm qhov rooj. Tas kuv thiaj mus ua haujlwm, kuv lub siab kub lug.

  Thaum mus txog rau ntawm chaw tso tsheb ua haujlwm, kuv nrhiav kuv daim ntawv tso tsheb. Kuv txhob txwm muab txoj hlua siav los khi rau kuv daim ntawv kom yooj yim nco, tiamsis ntsia tsis pom nyob qhov twg. Kuv nrhiav mus nrhiav los yeej tsis pom qhov twg.

  Thaum kawg, kuv thiaj ua tib zoo nco thiab cim civ xam “hmoov”. Kuv ua txuj ntseeg siab thiab mus rau ntawm qhov rooj, cia siab tias tus zov qhov rooj yuav ntsia pom kuv thiab cia kuv tsav tsheb mus rau qhov chaw tso tsheb.

  “Nyob zoo txiv ntxawm” kuv hais lus rau ntawm daim tsom iav zov qhov rooj. Txawm yog pom tsis meej los kuv paub tias tus zov qhov rooj nws yeej zov rawv hauv.
  Kuv tos ib pliag, thiab rov qab hais, “nyob zoo os txiv ntxawm”.
  Xwb tim muaj ib lub suab nrov hauv tuaj ua rau kuv ceeb tas. Kuv txav zog mus ze rau ntawm lub qhov rooj kom hnov zoo zog.

  “Tsis lo, koj tsis tau lo nkag mus. Koj npe hu li cas?” – Tus zov qhov rooj nyob tom qab daim tsom iav hais.
  Kuv luag ntxhi teb tias: “Kuv npe hu ua Katia, kuv yog tus tuaj ua haujlwm tshiab ntawm no.”
  Tus zov qhov rooj pheej hu tiamsis tsis muaj neeg teb xov tooj. Kuv muaj ntsis tsis txaus siab vim nws tsis pub kuv nkag rau hauv. Kom yog thaum no kuv twb nyob hauv qhov chaw ua haujlwm lawm thiaj yog, haujlwm ntau tab tom tos ntsoov kuv ua. Rov qab mus tsev ces yuav lig dhau lawm.

  Kuv saib mus ntawm lub tsom iav npau taws thiab xav nthe tias: “Ua cas koj tsis pub kuv mus hauv? Koj puas paub kuv yog leej twg.”

  Tiamsis kuv siv zog tswj kuv tus kheej, maj mam nug tias: “Koj zeem tsis tau kuv los?”

  “Tsis tau” – tus zov qhov rooj teb. Tiamsis kuv paub tias, tej zaug nws tseem nco txog hnub uas kuv tau pab nws dhau los. Ntawd yog ib hnub los nag txias zias tom qab koob tsheej Tswv Yexus Yug. Hnub ntawd, tom qab ib hnub ua haujlwm ntev, kuv tsuas xav kom los txog tsev sai xwb.

  Tiamsis kuv pom muaj ib daim phuam npog caj dab nyob rau ntawm tsob ntoo, saib nws kim nyiaj. Tej zaug yog cua tshuab tuaj khuam rau ntawd, saib ntsws tas cuag li muab pov tseg. Kuv xav tias ntshai tej zaug yuav muaj neeg saib txoj phuam no tseem ceeb, kuv thiaj nres thiab muab khaws cia txawm yog thaum ntawd nag tab tom los hlob. Kuv xa mus tso rau ntawm tus zov qhov rooj.

  “Koj tsis paub xwb os, tib pliag xwb mas kuv poj niam yuav chim heev os. Ntawd yog qhov khoom plig koob tsheej Tswv Yexus yug uas kuv pojniam muab pub rau kuv, kuv ho ua poob. Ua koj tsaug koj tsis ntshai los nag pab nqa rov los rau kuv. Nws zoo siab hais li ntawd.

  “Kuv tsis paub tias yog koj li txiv ntxawm, tiamsis koj tseem tshuav kuv ib qhov nqi ov!” Kuv hais ua si li ntawd.
  “Ua li mas, ib qhov nqi loj heev os!” Tus zov qhov rooj teb.

  Tomqab qhov xwm txheej no kuv xav tias ntshai txiv ntxawm tseem cim tau kuv. Kuv paub tias nws muaj cuab kav qhib tau qhov rooj rau kuv. Tiamsis txiv ntxawm xaiv ua raws li txojcai. Tomqab sib tham luv luv tas, kuv txoj kev zoo siab tag kis no cuag li ploj lawm.

  Tas kuv xav txog lub qhov rooj kawg, lub qhov rooj uas coj mus txog rau ntawm ntuj ceebtsheej. Yog tias kuv hnov qab nqa daim ntawv nkag rau hauv yuav zoo li cas? Kuv yuav hais li cas? Tsis paub kuv puas yuav hais daws tau kuv zaj tias kuv hnov qab nqa lawm? Tej haujlwm zoo uas kuv tau ua puas yuav pab kuv qhib tau lub qhov rooj?

  Yog kuv taij thov puas yuav muaj nqis? Thiab kuv puas yuav tsimnyog nkag mus rau lub qhov rooj ntawd?
  Thiab yog kuv hais tias kuv rov qab tsis tau lawm, kuv ntshaw kom tau hla mus rau lub qhov rooj sab tid no yuav zoo li cas?

  Txhua hnub mus rau ntawm chaw ua haujlwm, kuv tuav rawv kuv daim ntawv nkag qhov rooj. Tiamsis luag pheej hais tias kom nkag tau ntuj ceebtsheej, peb cheem tsum ib daimntawv tshwj xeeb dua – daim ntawv no tau Tswv Yexus lees paub. Txawm yog peb ntseeg tias peb tsimnyog tau nkag rau ntuj ceebtsheej thiab ua ntau txoj haujlwm zoo los, tag nrho tej ntawd yeej pab tsis tau kom peb nkag rau hauv lub qhov rooj ntawd.

  Zaj xwm txheej uas kuv ntsib thaum tus zov qhov rooj tsis pub kuv nkag tag kis no yog tej uas kuv ntsib dhau yuav ua rau kuv tsis hnov qab. Txawm yog yeej tsis zoo siab los, nws qhia rau kuv kawm tau ib zaj kawm muaj nqis. Tej zaug kuv yuav nrhiav txhua txoj kev kom nkag tau rau hauv tiamsis thaum kawg tsuas muaj tib txoj kev kom nkag tau rau hauv xwb, thiab tus zov qhov rooj nws coj raws nraim li txoj kevcai ntawd. Ib yam li ntawd, tsuas muaj tib txoj kev kom thiaj yuav nkag tau rau ntuj ceebtsheej xwb.
  Zoo li Mathais 7:23 ceeb toom rau peb tias:

  “Thaum ntawd kuv yuav hais rau lawv hais tias, ‘Cov neeg siab phem, cia li khiav mus, kuv tsis paub nej!”
  Kuv xav tias ntshai kuv paub tus zov qhov rooj vim muaj zaug kuv twb pab nws lawm. Tiamsis thaum kawg kuv puas paub nws tiag? Thiab ntawm no yog ib lo lus nug loj uas peb txhua tus yuav tsum tau ua tib zoo xav: Peb puas tau paub Tswv Yexus tiag tiag?

  Thov caw nrog kuv peb thov Vajtswv ua ke
  Tus Tswv peb yeej tsis paub ua dabtsi kom thiaj yuav pauv tau daim ntawv nkag rau hauv ntuj ceebtsheej, tsuas muaj koj txoj kev hlub uas koj pub thiaj yuav qhib tau lub qhov rooj ntawd xwb. Thov Vajtswv pab kom peb tsis vam khom peb tej haujlwm, tiamsis peb nco koj tshav ntuj txhua lub sijhawm, kom peb paub Vajtswv koj ntau dua txhua hnub. Kuv thov hauv Tswv Yexus Khetos lub npe. Amees.

  Cov kwv tij txhua tus, koj puas tau paub Vajtswv lawm tiag? Lossis koj tsuas tab tom taug txoj kev qub uas sawv daws ib txwm mus, thiab hnov qab lawm hais tias Vajtswv xav kom peb kawm paub Vajtswv, nyob ze Vajtswv los ntawm peb txoj kev ntseeg? Lo lus nug uas hnub no koj yuav tau cim civ nug yog “Tsis paub kuv puas paub Vajtswv tiag?” Txhob muaj zaum twg ua poob daim ntawv nkag rau ntuj ceebtsheej, vim thaum uas peb mus txog rau qhov ntawd, peb yuav tsis muaj sijhawm rov qab los lawm!

  Nyob zoo sawv daws, thov foom kom ib hnub tshiab tau txais koob hmoov zoo thiab mam sib ntsib rau taig kis!

  Cov kwv tij, yog koj xav paub ntxiv txog Tswv Yexus lossis koj muaj tej kev khwv twg, kev khuab xeeb twg xav hais qhia rau peb paub, thov nej sau ntawv cia nyob rau tom qab zaj kawm, inbox ntawm fanpage hauv Facebook, lossis xa ntawd email rau hauv thaj chaw:[email protected]. Tswv Yexus hlub koj.Thiab peb xav kom txuas tau nrog koj.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *