06.06 Thov Vajtswv Txhua Hnub: LUB NEEJ MUAJ NQIS

  Nyob rau hauv peb txhua tus lub neej, muaj tej lub sijhawm peb hnov yij fab yij fwj cuag li tab tom mus yuam kev nyob rau hauv ib lub tsev loj uas nrhiav tsis tau kev tawm. Peb mus dhau ntau txoj kev, siv zog nrhiav yam uas qhia peb kom ua tau lub neej muaj nqis tiamsis cuag li muaj ntau txoj hau kev thaiv peb kev zoo li tej phab nra ruaj khov uas yog peb lub siab ua xyem xyav. Zoo ib qhov, Vajtswv tau los thiab muab lo lus teb rau peb, kom peb nrhiav pom txoj kev zoo tiag tiag pab peb ua lub neej muaj nqis.

  Hnub no, yog hnub 06/06/2024, Kev thov Vajtswv txhua hnub thov caw sawv daws nrog kawm Vajtswv Txojlus ua ke nrog tus qhia Craig von Buseck dhau ntawm Zaj kawm LUB NEEJ MUAJ NQIS.

  “Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb thiab yog txojsia; tsis muaj leejtwg mus cuag tau Leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau” (Yauhas 14:6).


  Kuv tus tub ob hnov qab pw tsaug zog thaum nws tab tom saib Tivi, thaum uas kuv nyuam qhuav cia kuv tus ntxhais nyob hauv tawb. Tiamsis nag hmo yog ib hmo uas kuv tus tub hlob Aaronua cuag li tabtom ua rog tawm tsam ib yam dabtsi . Qhov teeb meem yog kuv pom nws khiav nkaum hauv tus ntxhais lub tawb, tes tuav rawv ib tug mem. Nws kos lwj liam rau ntawm tej ntawv, tej phab ntsa tsev thiab nws txhais khau tib si. Ces kuv thiaj samhwm kom nws pw ntxov, tsis muaj dua lwm txoj kev rau nws lawm.

  Yuav luag ib teev tom qab, Aaron yeej tseem nchis nchaus saum txaj. Thaum kawg nws kuj tawm los rau ntawm chav txais qhua uas kuv tab tom nyob nyeem ntawv. Nws hais tias nws tshaib plab. Txhua zaug uas Aaron hais tias nws tshaib ces nws yeej tshaib tiag. Kuv kom nws mus muab lub tais hmoov thiab mis los, tshuav kuv ces mus nqa ntim nqa diav los.

  Tomqab noj ib ntim hmoov tas, Aaron nqa lub tais hmoov los rau kuv. Tom qab lub tais muaj ib txoj kev ua si nrhiav cov niam txwm ntawv, tus yaum sij qhib yog “UA NEEJ”. Txhua lub niam txwm ntawv no nws raug muab zais rau hauv ntau chav sib txawv ntau heev. Qhov haujlwm yog yuav tau maj mam nrhiav kom nrhiav tau lo lus “UA NEEJ” ntawd.

  Wb maj mam nrhiav txhua qhov, saum ru tsev, los rau tej chav pw, tej chaw ua si thiab thaum kawg txog rau ntawm zaj tsag. Tom qab ib lub sijhawm nrhiav tas wb tsuas nrhiav tau lo lus “N” thiab G xwb.
  Wb mam ua tib zoo rov qab mus taug tej kaujruam tau mus dhau, siv zog kom nrhiav tau lo lus “S” thiab “Ô” wb xav tias ntshai wb twb nrhiav tau lub “Ô” nyob rau ntawm ib tug ncej txheej hauv lub chav tsev seev cev, tiamsis lo lus “S” yeej tseem yog ib qhov haujlwm npog cia. Thaum kawg kuv kuj swb. Txiav txim mus saib daim ntawv taw kev ib cag saib puas nrhiav tau lo lus teb. Tiamsis kuv pom tias tus tsim no nws yeej tsis taw kev qhia thiab yeej tsis muaj lo lus teb tseg rau lo lus twv ntawm no.

  Kuv tab tom xav txog tus neeg uas tsim daim kev ua si no nws tabtom luag twj ywm hauv siab vim nws twb dag tau tsheej triệu tus tib neeg nrhiav lo lus “S” uas yeej tsis muaj nyob ntawm no.

  Aaron thiab kuv wb thiaj ua tib zoo tshawb qhov txhua chaw hauv lub tais ntim hmoov no, siv zog nrhiav los yeej nrhiav tsis tau lo lus ntawd. Twb lig heev lawm. Kom daws txoj kev chim kuv cim civ sau ib lo lus “S” rau ntawm qhov rai hauv lub tsev ntawd, kom kuv tus tub nws kam mus pw.

  Zoo tshaj plaws wb tsis tas yuav mus xuas dub nrhiav lo lus “TXOJSIA” tiag.

  Ntau zaug, nyob rau hauv peb txoj kev taug zoo li ib lub tsev loj. Cuag li peb tsuas yog qhua dhau kev xwb, peb yeej tsis paub zoo txog qhov chaw no, tsuas xuas nrhiav kev taug tej yam uas tseem muaj tsis tau txaus xwb. Tiamsis tsis zoo li cov neeg uas tau tsim txoj kev ua si ntawm no, Vajtswv pub ib qhov taw kev rau peb hauv peb txoj kev taug ntawd yog Vajluskub.

  Puas tau muaj zaum twg thaum uas koj tab tom nrhiav ib lo lus nug rau ib lo lus sib twv, koj lem muag mus ntsia daim ntawv taw kev kom koj paub lo lú steb? Lub neej kuj zoo ib yam li ntawd. Vajtswv twb muab lo lus teb uas peb cheem tsum tso rau hauv Vajluskub uas yog Vajtswv tej lus lawm.

  Peb tsis tas yuav txhawj, xav tsis thoob. Peb tsis tas yuav cim civ mus tsim txoj kev. “Tswv Yexus teb tias: “Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb thiab yog txojsia; tsis muaj leejtwg mus cuag tau Leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau” (Yauhas 14:6).

  Tsuas yog qhib Vajluskub los, peb yuav nrhiav pom Vajtswv lub homphiaj tseg rau peb lub neej! Thiab thaum uas tag siab nrog Tswv Yexus mus, LUB NEEJ yuav dhau los muaj nqis thiab tsimnyog ua neej.

  Thov caw nrog kuv peb thov Vajtswv ua ke
  Kuv ua Koj tsaug Vajtswv vim tau pub phau Vajluskub rau kuv, yog qhov kaj coj kev thiab yog tus tshim ntsuas coj kuv txoj kev lub neej. Txawm yog lub neej no muaj tej lub sijhawm tsis paub ua cas thiab qaug zog los thov Vajtswv pab kom kuv nco ntsoov tias kuv tsis nyob ib leeg. Vim Vajtswv nrog nraim kuv, coj kuv kev dhau ntawm Vajtswv txojlus. Thov Vajtswv ntxiv zog rau kuv kom mus txog thaum kawg, kom kuv lub neej dhau los muaj nqis nyob hauv Vajtswv. Kuv thov hauv Tswv Yexus Khetos lub npe. Amees.

  Cov kwv tij peb tsis tas yuav txhawj lossis xav tsis thoob thaum uas peb mus nrhiav lub ntsiab lus hauv txoj kev ua neej, vim peb muaj Vajluskub. Ntawm no yog daim duab taw kev uas Vajtswv muab pub los tseg taw kev rau peb txhua tus txoj kev taug. Peb muaj cuab kav nrhiav tau lo lus teb pub rau peb lub neej dhau ntawm tej lus ciaj sia. Kom dhau ntawd, peb lub neej yuav tsis yog lub neej nrhiav tsis tau kev tawm tiamsis yog txoj kev tau koob hmoov coj peb mus cuag tau Leej Txiv saum ntuj ceebtsheej.
  Nyob zoo sawv daws, thov foom kom ib hnub tshiab tau txais koob hmoov zoo thiab mam sib ntsib rau taig kis!

  Cov kwv tij, yog koj xav paub ntxiv txog Tswv Yexus lossis koj muaj tej kev khwv twg, kev khuab xeeb twg xav hais qhia rau peb paub, thov nej sau ntawv cia nyob rau tom qab zaj kawm, inbox ntawm fanpage hauv Facebook, lossis xa ntawd email rau hauv thaj chaw:[email protected]. Tswv Yexus hlub koj.Thiab peb xav kom txuas tau nrog koj.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *