09.06 Thov Vajtswv Txhua Hnub: DHAU LOS ZOO LI TUS MENYUAM MOS

  Koj tab tom mloog kev thov Vajtswv txhua hnub saum xov tooj cua Oneway Radio los ntawm tej zaj kawm hauv Vajtswv Txojlus dhau ntawm ntau tus lub neej uas lawv tau ntsib dhau txhua hnub, muab tawm ntawm CBN Devotional Daily. Xav kom koj tau lub neej tshiab txhua hnub hauv koj lub neej caum tus Tswv qab.

  Nyob rau ntawm koj, loj hlob tiav neeg yog txhais li cas? Raws li sawv daws txoj kev nkag siab, “loj hlob” yog loj hlob hauv txoj kev xav thiab kev ua haujlwm tib si, nws yuav ris ntau lub nra thiab ntau tes haujlwm. Tiamsis, raws li lub ntsiab lus hauv Vajtswv lub tebchaws, ib tug ntseeg Vajtswv loj hlob ho zoo li ib tug menyuam mos, nws txo hwjchim thiab tsis txhawj dabtsi nws cia siab ntsoov rau Leej Txiv saum ntuj. Vajtswv nqua hu kom peb dhau los zoo li tus menyuam mos, cov neeg uas tau txais ntuj ceebtsheej.

  Hnub no, yog hnub 09/06/2024, Kev thov Vajtswv txhua hnub thov caw sawv daws nrog kawm Vajtswv Txojlus ua ke nrog tus qhia Heidi Baker dhau ntawm Zaj kawm DHAU LOS ZOO LI TUS MENYUAM MOS.

  “Yexus hu ib tug menyuam yaus los sawv ntawm lawv xubntiag, thiab hais tias, “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, yog nej tsis hloov nej lub siab kom zoo li tug menyuam yaus no lub, ces nej yuav tsis tau mus saum ntuj Ceebtsheej. Tus uas txo hwjchim li tus menyuam yaus no, tus ntawd yuav yog tus uas loj dua ntais nyob sa urn ntuj Ceebtsheej.” (Mathais 18:2-4).


  Sim xam tias koj rov qab tig tau mus rau lub sijhawm uas koj yog menyuam mos, thaum uas txhua lo lus hais puav leej yog lus tseeb nyob hauv koj lub qhov muag. Muaj ib yam zoo nyob rau hauv txoj kev ntseeg uas tsis ua xyem xyav, ntawd yog qhov cig dawbhuv uas Vajtswv saib ua tseem ceeb.

  Thaum loj hlob kuv mam paub tias loj hlob hauv txoj kev ntseeg muaj lub ntsiab tias “dhau los zoo li tus menyuam mos” dua ib zaug ntxiv. Tsis yog tig rov qab los coj tus cwjpwm zoo li menyuam mos, tiamsis yog nrhiav txoj kev dawbhuv hauv lub siab thiab txoj kev xav uas thaum me peb muaj.

  Ntawv Nkauj 131 yog ntu Vajluskub uas kuv nyiam: “Tus Tswv, kuv tso plhuav txoj kev khav theeb tseg, thiab nrauj ncua txojkev uas tsav hwjchim lawm. Kuv tsis txhawjxeeb txog tej kev txomnyem siab lossis tej uas nyuaj dhau rau kuv. Tiamsis kuv muaj lub siab tus thiab nyob twjywm ib yam li tus menyuam mos uas pw ntsiag to ntawm leej niam lub xubntiag; yog li ntawd, kuv lub siab thiaj nyob tus yees li tus menyuam mos (Ntawv Nkauj 131:1-2).

  Txawm tsuas muaj peb nqe luv luv los, txaus rau kuv xav txog ntu Vajluskub no mus tag kuv tiam neej.
  Koj puas tseem nco, hnub uas peb tau niam muab qhwv ncig ib ce pw rawv hauv niam xub ntiag, muaj kev kaj siab tsis paub txhawj? Thaum ntawd cuag li peb saj tau txoj kev tso siab pluav hauv lub ntiajteb no, qhov chaw uas peb tau hlub tsis tas yuav ua dabtsi, tsis tas yuav siv zog? Yog ib txoj kev uas zoo tshaj plaws.

  Peb paub Tswv Yexus saib cov menyuam tseem ceeb. Qhov no tau nthuav tawm meej heev nyob hauv Mathais 18:2-4:
  “Yexus hu ib tug menyuam yaus los sawv ntawm lawv xubntiag, thiab hais tias, “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, yog nej tsis hloov nej lub siab kom zoo li tug menyuam yaus no lub, ces nej yuav tsis tau mus saum ntuj Ceebtsheej. Tus uas txo hwjchim li tus menyuam yaus no, tus ntawd yuav yog tus uas loj dua ntais nyob sa urn ntuj Ceebtsheej.”

  Ib tug ntseeg loj hlob, muaj zog thiab paub tswj tus kheej yog tus neeg paub txo hwjchim thiab ntseeg Vajtswv zoo li tus menyuam mos. Thaum uas muab tag nrho txhua yam fij rau Vajtswv, peb txais tau txoj kev kaj siab thiab tau so nyob hauv Vajtswv.

  Peb tsis tas yuav “loj hlob” raws li lub ntsiab hauv ntiajteb no, tiamsis yog rov qab los muaj lub siab zoo li tus menyuam mos dua ib zaug ntxiv. Koj puas tab tom txo lub hwjchim ntawm Vajtswv xub ntiag ntseeg Vajtswv tiag tiag lawm tau? Hnub no, Vaj Leej Txiv nqua hu koj “rov qab los rau lub caij zoo li tus menyuam ntawd” li cas?

  Thov caw nrog kuv peb thov Vajtswv ua ke:
  Tus Tswv peb los rau ntawm Koj lub xub ntiag zoo li tus menyuam mos txo hwjchim. Thov Vajtswv pab kom peb tuav tau peb txoj kev dawbhuv, zoo li tej menyuam mos hauv peb lub siab, kom peb tau txais Vajtswv txoj kev hlub uas tsis muaj nrim tsis ua xyem xyav. Thov kom txhua hnub peb ua neej yog ib hnub kaj siab nyob hauv Leej Txiv saum ntuj txhais teb pab. Kuv thov hauv Tswv Yexus Khetos lub npe. Amees.

  Cov kwv tij txhua tus, koj puas tau loj hlob nyob hauv Vajtswv? Koj puas txo hwjchim thiab ntseeg Vajtswv tsis ua xyem xyav? Thov Vajtswv pab kom peb coj tau lub siab zoo li tej menyuam mos, txo hwjchim muab txhua yam fij rau Vajtswv. Thaum ntawd, peb tsis yog tsuas ruaj khov hauv txoj kev ntseeg xwb, tiamsis tseem nrhiav tau txoj kev kaj siab tiag hauv txoj kev hlub thiab tau Leej Txiv saum ntuj ua tus coj kev.

  Nyob zoo sawv daws, thov foom kom ib hnub tshiab tau txais koob hmoov zoo thiab mam sib ntsib rau taig kis!

  Cov kwv tij, yog koj xav paub ntxiv txog Tswv Yexus lossis koj muaj tej kev khwv twg, kev khuab xeeb twg xav hais qhia rau peb paub, thov nej sau ntawv cia nyob rau tom qab zaj kawm, inbox ntawm fanpage hauv Facebook, lossis xa ntawd email rau hauv thaj chaw:[email protected]. Tswv Yexus hlub koj.Thiab peb xav kom txuas tau nrog koj.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *