12.06 Thov Vajtswv Txhua Hnub: QHUAS VAJTSWV.

  Nyob ntawm koj, qhuas Vajtswv yog txhais li cas? Nyob hauv txoj kev nrog tus Tswv mus, qhuas Vajtswv tsis yog tsuas yog ib feem ntawm txoj kev pehawm tiamsis tseem yog txoj kev nthuav tawm txoj kev ntseeg thiab lub siab nco Vajtswv tshav ntuj. Dhau los ntawm txoj kev qhuas Vajtswv, peb tsis yog tsuas tsa suab qhuas Vajtswv xwb, tiamsis tseem tab pov rau peb txoj kev ntseeg rau Vajtswv lub hwjchim, thiab muab txhua lub koob meej fij rau Vajtswv.

  Hnub no, yog hnub 12/06/2024, Kev thov Vajtswv txhua hnub thov caw sawv daws nrog kawm Vajtswv Txojlus ua ke nrog tus qhia Ana Zugheri dhau ntawm Zaj kawm QHUAS VAJTSWV.

  “Ib puas tsav yam uas muaj sia, cia li qhuas tus Tswv! Cia li qhuas tus Tswv! (Ntawv Nkauj 150:6).


  Lo lus “qhuas Vajtswv” tej zaug yuav nkag siab raws li ntau txoj kev, nyob txij ntawm lub caijnyoog tau siv thaum ntawd. Txawm yog yuav nrhiav hauv phau từ điển lossis nrhiav lub ntsiab ntawm lo lus no los, nyob ntawm kuv, lo lus qhuas Vajtswv no yooj yim yog ib “qhov haujlwm tau ua tshwm, ib txoj kev xav, thiab ib txoj kev hlub tob”.

  Loj hlob tuaj kuv thiaj pib swm lo lus no zuj zus dhau los ntawm mus pehawm hauv Pawg Ntseeg, kuj ib yam li txoj kev uas nrog tus Tswv mus. Thaum uas peb yim hnub paub Vajtswv, kuv thiaj pib nyeem thiab tshawb nrhiav Vajluskub. Kuv ntshaw kom tau paub Vajtswv txojlus, tiamsis kuv hnov tsis nkag siab tej lo lus nyuaj hauv txoj kev ntseeg. Ntau zaug kuv hnov nkees thaum uas tsis nkag siab tag nrho txhua yam.
  Feem ntau lub sijhawm kuv siv los kawm thiab nrhiav tej kev pab. Kuv tseem nco ib tug qhia ntawv hauv Pawg Ntseeg lo lus qhia: “yeej yog ib yam zoo thaum uas nej kawm dhau los ntawm tej phau ntawv pab tswv yim, dhau los ntawm tus kws qhia ntawv, thiab los ntawm Xibhwb saib xyuas Pawg Ntseeg, tiamsis nco ntsoov tias Vaj Ntsujplig thiaj yog tus xibhwb loj tshaj plaws. Cia li ntseeg, tiamsis kuj tsis txhob hnov qab tshuaj tej ntawd!”

  Kuv tus xibhwb hais yog. Poob ib lub sijhawm kuv thiaj nrhiav tau txoj kev kawm, nkag siab thiab siv Vajtswv txojlus rau kuv lub neej. Qhov ntawd poob sijhawm, tiamsis nws tsimnyog. Qhuas Vajtswv!
  Yog tias koj tseem tab tom pib txoj kev nrog tus Tswv mus, kuv cia siab tias kuv zaj xwm txheej yuav txhawb tau koj. Kuv tau thov kom Vaj Ntsujplig coj kuv thaum kuv nyeem Vajluskub, pab kom kuv pom txog qhov tseeb zoo li tau muab ib daim npog qhov muag muab tev pov tseg. Dhau ntawm txoj kev kawm Vajluskub, kuv nkag siab zoo thiab ntau zaug kuv tseem saj tau Vajtswv txoj kev tshwm ntsej muag dhau ntawm Vajtswv txhua lo lus qhia.

  Qhuas Vajtswv! Thaum no, lo lus “qhuas Vajtswv” nws muaj lub ntsiab lus tseem ceeb rau kuv txhua zaug uas kuv nyeem, kuv mloog lossis kuv hais lo lus no. Vaj Ntsujplig qhib kuv lub siab kom nkag siab zoo txog txoj kev qhuas Vajtswv. Nyob ntawm kuv lo lus qhuas yog ib tes haujlwm uas cim civ ua txhua zaug uas kuv lub siab puv npo txoj kev nco Vajtswv tshav ntuj – txawm yog thaum uas kuv tab tom hu nkauj, zoo siab luag ntxhi, lossis los kua muag, lossis thaum kuv tab tom siv zog ua raws li Vajtswv tej lus qhia. Qhuas Vajtswv yog lub cim ntawm txoj kev nco Vajtswv tshav ntuj nyob rau hauv txhua lub caijnyoog. Qhuas Vajtswv yog lub hwjchim ntawm sab ntsujplig!

  “Cia lawv qw nrov nrov thaum lawv qhuas tus Tswv, tuav rawv lawv tej ntaj uas ntse zuag plias ntawm tes mus” (Ntawv Nkauj 149:6)

  Kuv nyiam qhov uas Ntawv Nkauj tshooj 148-150 qhia kom peb qhuas Vajtswv. Kuv cia siab tias koj yuav tseg sijhawm los xav txog tej ntu Vajluskub no. Thaum koj nyeem, koj cia tej lo lus no chwv rau koj lub siab. Tsau tsawv rau hauv Vajtswv tej lus thiab koj yuav saj tau Vajtswv lub hwjchim.

  “Tus Tswv txaus siab heev rau nws haivneeg; nws muab koob meej rau cov uas txo hwjchim kom lawv kovyeej Cia Vajtswv haivneeg zoo siab vim lawv kovyeej thiab hu nkauj zoo siab tas hmo li (Ntawv Nkauj 149:4-5).

  “Ib puas tsav yam uas muaj sia, cia li qhuas tus Tswv! Cia li qhuas tus Tswv! (Ntawv Nkauj 150:6).

  Cia qhuas Vajtswv los ntawm txoj kev zoo siab! Cia li hu nkauj, zoo siab, thiab qhuas Nws lub npe!

  Thov caw nrog kuv peb thov Vajtswv ua ke:
  Tus Tswv lub sijhawm no kuv los rau ntawm koj nrog lub siab nco koj tshav ntuj, qhuas koj lub npe dawbhuv. Thov Leej Txiv qhib kuv lub hlwb kom kuv pom tau Vajtswv Koj txoj kev tshwm ntsej muag, txais yuav koj txoj kev hlub uas koj muab pub. Kuv thov muab tag nrho kuv lub neej los qhuas koj lub npe ci ntsa iab. Kuv thov hauv Tswv Yexus Khetos lub npe. Amees.

  Cov kwv tij txhua tus, peb tsis yog tsuas qhuas Vajtswv dhau los ntawm lo lus hais lossis tej suab nkauj uas peb hu xwb, tiamsis tseem yog dhau ntawm ua ib lub neej kom tsim nyog rau Vajtswv txoj kev cawmdim. Ib lub neej ua rau kom Vajtswv tau koob meej thiab mloog raws li Vajtswv lub suab hu yog ib lo lus qhuas muaj hwjchim pub rau Leej Txiv dawbhuv. Thov kom txhua lub sijhawm uas koj ua neej yuav dhau los ua ib zaj nkauj qhuas Leej Txiv nyob saum ntuj.

  Nyob zoo sawv daws, thov foom kom ib hnub tshiab tau txais koob hmoov zoo thiab mam sib ntsib rau taig kis!

  Cov kwv tij, yog koj xav paub ntxiv txog Tswv Yexus lossis koj muaj tej kev khwv twg, kev khuab xeeb twg xav hais qhia rau peb paub, thov nej sau ntawv cia nyob rau tom qab zaj kawm, inbox ntawm fanpage hauv Facebook, lossis xa ntawd email rau hauv thaj chaw:[email protected]. Tswv Yexus hlub koj.Thiab peb xav kom txuas tau nrog koj.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *