TNHN | 03.12.2013 | Đức Chúa Trời Chờ Đợi Đúng Thời Hạn

    Kinh Thánh: “Pha-ra-ôn bèn sai đi đòi Giô-sép; họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo xống, rồi vào chầu Pha-ra-ôn.” (Sáng Thế Ký 41:14)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *