TNHN | 05.12.2013 | Lời Chúa Làm Chúng Ta Trong Sạch

    Kinh Thánh: “Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.” (Giăng 15:3)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *