TNHN | 07.12.2013 | Những Người Canh Giữ Vô Hình

    Kinh Thánh: “Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ.” (Thi Thiên 34:7)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *