TNHN | 08.12.2013 | Sống Trong Sự Trông Cậy

    Kinh Thánh: “Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!” (Rô-ma 15:13)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *