TNHN | 10.12.2013 | Phép Lạ Hằng Ngày

    Kinh Thánh: “Công việc Đức Giê-hô-va thật vị đại, tất cả những ai ham thích sẽ vui ngẫm đến. ” (Thi Thiên: 111:2)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *