TNHN | 11.12.2013 | Tin Đức Chúa Trời Ba Ngôi

    Kinh Thánh: Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. (Giăng 1:1)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *