TNHN | 12.12.2013 | Ngôi Lời Là Đức Chúa Trời

    Kinh Thánh: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu Ngài ở với Đức Chúa Trời. Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài.”
    (Giăng 1:1-3)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *