TNHN | 15.12.2013 | Quyền Năng Và Ý Muốn Của Đức Chúa Trời

    Kinh Thánh: “Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm linh tôi mừng rổ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi. Vì Ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài. Nầy, từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước” (Lu-ca 1:46-48)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *