TNHN | 17.12.2013 | Sự Khiêm Nhường Thật

    Kinh Thánh: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái thương phân thận hèn mọm của tớ gái Ngài. Nầy, từ rày về sau, môi thế hệ sẽ khen tôi là người có Phước” (Lu-ca 1:46-48)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *