TNHN | 18.12.2013 | Điều Đấng Toàn Năng Đã Làm

    Kinh Thánh: “Vì Ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài. Nầy, từ rày về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là có phước. Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh” (Lu-ca 1:48-49)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *