TNHN | 19.12.2013 | Sự Giáng Sinh Của Đấng Christ Và Vương Quốc Của Ngài

    Kinh Thánh: “Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện trong thời Qui-ri-ni-u làm tổng trấn xứ Sy-ri.” (Lu-ca 2:1-2)

    Tôi hiểu những gì Chúa Jêsus phán ở đây trong tính cách đơn giản nhất, hầu cho nó áp dụng tất cả cho một người này, Đấng Christ. Chúa Jêsus được gọi là “đường đi” bởi vì Ngài là sự bắt đầu, “chân lý” bởi vì Ngài là Đấng giúp chúng ta tiếp tục, và “sự sống” bởi vì Ngài là kết thúc.Vì Ngài phải là mọi sự – bắt đầu, chính giữa và kết thúc sự cứu rỗi của chúng ta. Đó là lý do vì sao chúng ta đặt Ngài là vầng đá nền tảng mà các hòn đá khác được đặt và toàn bộ cái nhà được xây trên đó. Ngài là bậc thang đầu tiên, chính giữa và cuối cùng trên cái thang dẫn đến thiên đàng (Sáng 28:12). Vì thông qua Ngài chúng ta phải bắt đầu, tiếp tục và cuối cùng đạt đến sự sống bên kia thế giới này. Vì vậy chỉ có một mình Đấng Christ, nhưng Ngài có những vai trò khác nhau trong kinh nghiệm cứu rỗi của chúng ta. Trong sự bắt đầu, thật là khó để tìm ra đường đi. Sau đó sự sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta tiếp tục bước đi trên đường. Nó trở nên rất khó nhọc khi chúng ta đi trên đường một thời gian dài và sắp đạt đến nơi ở cuối cùng của chúng ta – thiên đàng. Vì vậy nếu bạn tin cậy Đấng Christ, thì bạn đã bắt đầu trong chỗ đúng đắn. Nếu bạn tiếp tục ở trong Ngài, thì bạn sẽ bước đi trên con đường đúng. Nếu bạn trung tín cho đến cuối cùng, thì bạn sẽ được cứu. Đấng Christ muốn giữ tấm lòng của chúng ta khỏi tin cậy bất cứ điều gì khác. Không có đường đi nào khác hơn là Đấng Christ.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *