TNHN | 21.12.2013 | Vinh Quang Của Chúa

  Kinh Thánh: “Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh, nên họ rất sợ hãi.” (Lu-ca 2:9)

  Trước hết, sự kiện được mô tả trong phân đoạn này không phải là một người đang kể tin lành cho một người khác.Một thiên sứ từ thiên đàng đến và công bố sự giáng sinh của Đấng Christ cho các mục đồng.Không người nào biết về điều này.Thứ hai, lưu ý rằng Đấng Christ được sinh ra vào lúc nửa đêm. Điều này cho thấy rằng thế gian ở trong sự tối tăm khi Ngài đến và lý trí con người không thể nhận biết Đấng Christ. Thiên đàng phải bày tỏ cho nó. Thứ ba, ánh sáng rạng ngời, bao quanh mục đồng, bày tỏ rằng cần có điều gì đó hoàn toàn khác với ánh sáng của lý luận.
  Lu-ca nói: “Vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh.” Ông gọi ánh sáng đó chói lòa vinh quang của Chúa. Vì sao?Ông nói điều này để nhấn mạnh sự kỳ diệu và cho chúng ta thấy bản chất của phúc âm. Chỉ có ánh sáng thiên đàng dạy về Đấng Christ.
  Ánh sáng từ thiên đàng chiếu sáng xunh quanh chúng ta qua các sứ đồ và những người theo họ bây giờ rao giảng phúc âm. Thiên sứ trong câu chuyện này giống như tất cả các truyền đạo của phúc âm, và các mục đồng giống như tất cả người nghe. Vì vậy, phúc âm đến từ thiên đàng và không khoan dung với sự dạy dỗ khác thêm vào nó, vì sự dạy dỗ của con người là ánh sáng thế tục và vinh quang của con người. Nó nâng cao vinh quang và sự ca ngợi con người và làm cho người ta kiêu ngạo dựa vào nỗ lực của riêng họ. Nhưng phúc âm dạy mọi người tin cậy Đấng Christ. Vì thế hãy nhờ cậy hoàn toàn vào ân điển và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Hãy tôn vinh Đấng Christ và dạn dĩ ở trong Ngài.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *