TNHN | 22.12.2013 | Đấng Christ Giáng Sinh Cho Bạn

  Kinh Thánh: “Nhưng thiên sứ bảo họ: Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi.” (Lu-ca 2:10–11)

  Bạn đọc Kinh Thánh nơi nào không thành vấn đề, bạn nên nhận ra đức tin là sự kỳ diệu.Đức tin không phải là tin rằng câu chuyện bạn đang đọc là thật.Điều đó không làm gì cho ai.Ngay cả người không tin Chúa có thể tin rằng câu chuyện Kinh Thánh về Chúa Jêsus là thật. Kinh Thánh dạy rõ ràng đức tin không phải là công việc tách rời với ân điển của Đức Chúa Trời. Đúng hơn, loại đức tin đúng, loại đức tin đến từ ân điển và loại đức tin Lời Đức Chúa Trời đòi hỏi, là tin chắc rằng Đấng Christ được sinh ra cho bạn. Sự giáng sinh của Ngài là của bạn và xảy ra vì lợi ích của bạn.
  Vì phúc âm dạy rằng Đấng Christ được sinh ra vì lợi ích của chúng ta và mọi sự Ngài đã làm và chịu khổ là vì chúng ta. Như thiên sứ nói ở đây: “Ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.”Với những lời này, bạn có thể thấy rằng Ngài được sinh ra cho tất cả chúng ta.
  Thiên sứ không nói: Một Đấng Cứu Thế đã được sinh ra,” nhưng đúng hơn “một Đấng Cứu Thế đã sanh cho các ngươi.” Cùng cách như vậy, thiên sứ không nói: “Ta có tin lành,” nhưng đúng hơn “Ta báo cho các ngươi một tin lành.” Cho bạn! “Ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân.” Niềm vui này là dành cho mọi người có loại đức tin này.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *