TNHN | 23.12.2013 | Tin Vui Mừng

    Kinh Thánh: “Nhưng thiên sứ bảo họ: Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa, đã được sinh ra cho các ngươi.” (Lu-ca 2:20:11)

    Thiên sứ ở đây đang thông báo. Thiên sứ không nói: “Ta muốn giảng cho các ngươi,” nhưng chỉ nói: “Ta báo cho các ngươi một tin lành.” Nói cách khác, thiên sứ đang nói: “Ta là một thầy giảng tin lành; những lời của ta là phúc âm.” Vì vậy phúc âm là một sứ điệp tốt lành và vui mừng, sẽ trở thành sứ điệp chính của Tân Ước. Phúc âm là gì? Hãy lắng nghe thiên sứ nói: “Ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân.” Phúc âm nói về một sự vui mừng lớn.Chúng ta tìm thấy nó ở đâu? Lại lắng nghe: “Hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.” Vì vậy phúc âm là một sứ điệp vui mừng về Đấng Christ Cứu Chúa của chúng ta.Ai giảng phúc âm một cách đúng đắn sẽ chỉ giảng về sự vui mừng. Làm thế nào lòng chúng ta có một sự vui mừng lớn hơn sự biết rằng Đấng Christ được ban cho chúng ta là của chúng ta? Thiên sứ không chỉ nói: “Đấng Christ được sinh ra,” nhưng cũng thông báo rằng sự giáng sinh của Ngài là cho chúng ta: “Đấng Christ được sinh cho các ngươi.”
    Vì vậy, bản chất của phúc âm được mặc khải, không chỉ giảng dạy câu chuyện và đời sống của Đấng Christ, nhưng cũng cá nhân hóa nó và tặng nó cho mọi người tin. Điều gì sẽ giúp tôi nếu Đấng Christ được sinh ra một ngàn lần, và hàng ngày tôi nghe hát về sự giáng sinh của Ngài với giai điệu tuyệt vời, nếu tôi không hiểu rằng sự chết của Ngài là vì tôi và tôi nên làm cho nó trở thành của tôi? Lòng tôi vui mừng nghe phúc âm cho dù nó được rao giảng tệ như thế nào không thành vấn đề. Nó thẩm thấu qua mọi con đường và âm vang tuyệt vời. Nếu có điều gì khác nữa để rao giảng, thì cả thiên sứ truyền rao phúc âm và người rao giảng phúc âm của thiên sứ chắc hẳn đã đề cập đến nó rồi.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *