TNHN | 26.12.2013 | Giô-sép Và Ma-ri

    Kinh Thánh: “Cha mẹ con trẻ ngạc nhiên về những lời Si-mê-ôn nói về con trẻ.” (Lu-ca 2:33)

    Những lời nói đáng kinh ngạc đó là gì?Ai nói với họ về Chúa Jêsus?Dĩ nhiên những lời đáng kinh ngạc là của Si-mê-ôn. Ông ẳm con trẻ Giê-Xu trong tay và nói: “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ Chúa qua đời bình an, theo như lời Ngài; vì con mắt tôi đã thấy sự cứu rỗi của Ngài, mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân, là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại, và là vinh quang của Y-sơ-ra-ên, tức dân Ngài.” (Lu-ca 2:29-32). Ma-ri và Giô-sép kinh ngạc khi nghe nói con trẻ sẽ là sự sáng cho cả thế giới, một Đấng Cứu Thế cho mọi người, và vinh quang của Y-sơ-ra-ên. Họ cũng kinh ngạc vì chính Si-môn nghĩ rất nhiều về con trẻ đến nỗi ông qua đời cách vui mừng sau khi gặp Ngài.
    Bây giờ, thật đáng lưu ý vì một người vĩ đại như vậy ca ngợi con trẻ này trong một nơi thánh công cộng, vì Giê-Xu chỉ là một con trè nghèo và không quan trọng. Mẹ Ngài là nghèo và hèn hạ, và cha Ngài Giô-sép không phải là giàu có. Làm thế nào một con trẻ như vậy được kể là Chúa Cứu Thế của mọi người, sự sáng cho mọi dân tộc, và vinh quang của Y-sơ-ra-ên? Ngày nay, chúng ta biết toàn bộ câu chuyện, chúng ta dường như không thấy lạ lùng.Nhưng lúc đó không ai biết gì về điều đó, và điều này nghe có vẻ lạ lùng. Con trẻ nghèo nàn là rất khác với người vĩ đại và mạnh mẽ mà Si-mê-ôn nói đến. Nhưng dẫu sao thì Giô-sép và Ma-ri tin lời ông, và đó là lý do vì sao họ kinh ngạc. Nếu họ không tin thì họ sẽ không quan tâm đến lời nói của Si-mê-ôn.Những gì ông đã nói sẽ dường như là giả dối và vô ích hơn là đáng kinh ngạc. Vì vậy sự thật về Giô-sép và Ma-ri kinh ngạc cho chúng ta thấy đức tin lớn của họ.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *