TNHN | 27.12.2013 | Gương Mẫu Của Bà An-ne

    Kinh Thánh: “Cũng có nữ tiên tri An-ne, con gái Pha-nu-ên, về bộ tộc A-se, tuổi đã cao. Sauk hi kết hôn, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở góa, đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà chẳng hề rời khỏi đền thờ, cứ đêm ngày phục vụ Chúa, kiêng ăn và cầu nguyện.” (Lu-ca 2:36-37 )

    Một người có thể nói về phân đoạn này: Trong câu chuyện của bà An-ne, chúng ta thấy Kinh Thánh ca ngợi những việc tốt lành, chẳng hạn như sự kiêng ăn, cầu nguyện, và đi nhà thờ. Điều này có ngăn chúng ta từ chối các việc lành không?” Đây là câu trả lời của chúng ta: Ai từ chối các việc lành? Chúng ta chỉ từ chối các việc giả dối mà có vẻ là việc lành.Sự kiêng ăn, cầu nguyện, và đi nhà thờ là các việc lành nếu được làm trong tinh thần đúng. Nhưng vấn đề bắt đầu khi những người ngu dại đui mù nhảy vào Kinh Thánh, mang giày ống sắt bước vòng quanh nó, và chỉ nhìn công việc và gương bên ngoài của những người trong Kinh Thánh. Họ muốn học về sự nên thánh và ngay lập tức cố gắng đi theo gương của họ. Điều này chỉ dẫn đến những người trở nên giả hình, vì họ quên rằng Kinh Thánh nói nhiều về con người hơn là công việc của họ.Vì dụ, Kinh Thánh ca ngợi của lễ của A-bên, nhưng nó ca ngợi ông là loại người nào nhiều hơn.Tuy nhiên, những người giả hình bỏ qua con người và chỉ để ý đến những gì họ làm.Tất cả điều họ nắm lấy là công việc – họ bỏ qua đức tin. Họ ăn cái vỏ lúa và ném gạo đi. Như tiên tri Ô-sê nói: “Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Hãy đi và yêu lại người đàn bà đang ngoại tình và đang có tình nhân, như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Y-sơ-ra-ên dù chúng nó hướng về các thần khác và ưa thích bánh nho khô.”(Ô-sê 3:1).
    Nếu bạn muốn kiêng ăn và cầu nguyện giống An-ne đã làm, điều đó là tốt. Nhưng trước hết bạn là một người noi theo gương của con người bà và sau đó làm theo gương của công việc bà.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *