TNHN | 29.01.2014 | Đức Tin Đến Từ Đức Chúa Trời

  Kinh Thánh: “Họ thưa: ‘Chúng tôi phải làm gì để được làm công việc của Đức Chúa Trời?’ Đức Chúa Jêsus đáp: ‘Công việc của Đức Chúa Trời là các ngươi tin Đấng mà Ngài đã sai đến.’” (Giăng 6:28–29)

  Quý thính giả của chuyên mục TNHN thân mến!
  Với mong ước chúng ta sẽ có thì giờ tĩnh nguyện chất lượng hơn, sâu sắc hơn trong năm mới, Oneway Media đã bổ sung thêm phần TRẮC NGHIỆM sau mỗi bài. Không để đánh đố nhau nhưng để khắc sâu hơn những gì chúng ta đã nghe được và có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm qua mỗi bài học. Bên cạnh đó, Oneway Media cũng sẽ có những phần quà nhỏ khích lệ cho những quý thính giả tham gia trung tín có đáp án đúng và nhanh nhất sau mỗi quý do  Ban kỹ thuật của Oneway thống kê .Mất thêm vài phút nhưng thật ích lợi đúng không nào?
  Nhấn vào đây để đăng ký và tham gia chương trình trắc nghiệm TNHN
  Ước ao TNHN với Oneway Media luôn đem lại niềm hứng khởi, tươi mới trong mối tương giao giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
  ——————————————————————————————————————————————————
  Toàn bộ Kinh Thánh đồng ý về sự phục vụ Đức Chúa Trời có nghĩa gì. Kinh Thánh thiết lập vững vàng rằng nếu chúng ta muốn phục vụ Ngài, chúng ta phải tin Đấng mà Đức Chúa Trời sai đến. Nếu chúng ta muốn biết cách nhận ân sủng của Đức Chúa Trời thì cách để đến gần Ngài, cách để làm thỏa mãn hình phạt đối với tội lỗi chúng ta, cách để nhận sự tha thứ tội và thoát khỏi sự chết, thì chúng ta phải làm những gì Đức Chúa Trời muốn và tin cậy Đấng Christ. Ở đây Đấng Christ rõ ràng bảo chúng ta có thể tin như thế nào, vì không ai tự mình có thể tin được. “Nếu Cha, là Đấng đã sai ta, không kéo đến thì không ai có thể đến với ta” (Giăng 6:44). Ngài cũng phán: “Nếu Cha không ban cho, thì không ai có thể đến với ta được” (Giăng 6:65).
  Vì đức tin là một công việc thiên thượng mà Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta thực hiện. Nhưng cùng một lúc, Đức Chúa Trời phải ban cho chúng ta đức tin, và chúng ta không thể tự mình tin được. Đây là một phân đoạn Kinh Thánh tuyệt vời! Không như một tiếng sét, đoạn Kinh Thánh này đánh đổ mọi sự khôn ngoan và công chính, mọi luật pháp và điều răn, ngay cả luật pháp Môi-se.
  Đoạn Kinh Thánh này đặt trước chúng ta một công việc khác – một công việc ở trên và vượt quá chúng ta. Chúng ta không thể hiểu thấu Đấng Christ với ý tưởng và lý luận của chính mình được. Vì vậy, đức tin không thể là công việc của chúng ta được. Chúng ta được kéo đến với Đấng Christ, cho dù chúng ta không thể cảm nhận hay nhìn thấy Ngài.

  (Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *