Chúa Jêsus – câu chuyện vĩ đại cho tất cả các câu chuyện  

Oneway.vn – Sau đây là 10 lý do tại sao Chúa Jêsus là câu chuyện vĩ đại cho câu chuyện của tất cả mọi người:

1. Khởi đầu của mọi vật đều hướng về Chúa Jêsus

Câu chuyện sáng tạo trong Sáng Thế Ký tương quan với Chúa Jêsus là Lời và Logos của Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên muôn vật (Sáng Thế Ký 1:1, Giăng 1:1-3).

2. Mọi chân lý đều ra từ Chúa Jêsus

Giăng 14:6 chép Chúa Jêsus là Chân Lý. Điều này không chỉ nói đến Kinh Thánh mà là toàn bộ chân lý, bao gồm sự hiểu biết về các định luật vật lý, ngữ pháp, các thể loại, toán học, quy luật tự nhiên, âm nhạc, kinh tế, v.v. Do đó, hết thảy mọi tạo vật cuối cùng đều chỉ về Ngài.

3. Lịch sử nhân loại sẽ được viên mãn trong Chúa Jêsus

Sứ đồ Phao-lô nói về muôn vật, trên trời và dưới đất, cuối cùng được quy tụ lại trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:9-11). Do đó, Đức Chúa Trời thực hiện mọi sự theo ý muốn Ngài, ấy là Đấng Christ bao phủ muôn vật và ở trong muôn vật.

4. Hôn nhân nói về Chúa Jêsus và Hội Thánh

Tình yêu mà Chúa Jêsus dành cho Hội Thánh của Ngài là câu chuyện vĩ đại về hôn nhân. Chúa Jêsus tiếp nhận Hội Thánh làm nàng dâu của Ngài, cuối cùng vào ngày tận chung của lịch sử nhân loại sẽ là tiệc cưới Chiên Con. Hơn nữa, sau khi Phao-lô đã đưa ra những sự dạy dỗ về hôn nhân, ông còn nói nó nói đến Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài (Ê-phê-sô 5:25-33, I Cô-rinh-tô 6:17, Khải Huyền 19:6-9).

5. Câu chuyện của mỗi người đều chỉ về Chúa Jêsus

Theo Sáng Thế Ký 1:27, mọi người đều mặc lấy hình ảnh của Đức Chúa Trời. Theo Cô-lô-se 1:15, Chúa Jêsus là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Do đó, toàn bộ đời sống và mục đích của chúng ta cuối cùng phải phản chiếu hình ảnh của Chúa Jêsus (đó là lý do tại sao chúng ta không thể hiểu câu chuyện và mục đích cuộc đời của bất kỳ ai, cho đến khi chúng ta giải thích nó dưới ánh sáng qua cuộc đời và sự cứu chuộc của Chúa Jêsus).

Thật vậy, muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài (Rô-ma 11:36).

6. Cả Kinh Thánh sau cùng đều chỉ về Chúa Jêsus

Trong Lu-ca 24:44-45, chúng ta thấy các môn đồ chỉ có thể hiểu Kinh Thánh khi họ hiểu chúng dưới ánh sáng của Chúa Jêsus. Do đó, việc giải thích Kinh Thánh đúng đắn phải bắt đầu và kết thúc bằng câu chuyện của Chúa Jêsus. Ngài là Đấng vĩ đại của Kinh Thánh, nhờ Ngài mà mọi phân đoạn, chương và sách khác nhau trong Kinh Thánh được sáng tỏ.

7. Câu chuyện của dân Y-sơ-ra-ên được ứng nghiệm trong Chúa Jêsus – Đấng Mê-si-a

Câu chuyện trong Xuất Ai Cập Ký đã được ứng nghiệm trong Đấng Christ khi Ngài ra khỏi Ai Cập (Ma-thi-ơ 2:13-15). 

Câu chuyện 40 năm đồng vắng được ứng nghiệm trong kinh nghiệm đồng vắng 40 ngày của Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 4:1-11). 

Con rắn bằng đồng được treo lên để chữa lành cho dân Do Thái bị rắn độc cắn đã được ứng nghiệm trong Đấng Christ (Dân Số Ký 21:4-9, Giăng 3:14-15). 

Ma-na Đức Chúa Trời dùng để nuôi dân Do Thái trong đồng vắng chỉ về Chúa Jêsus là bánh sự sống (Giăng 6:32-35). 

Tảng đá đã tuôn nước ra để nuôi sống dân Do Thái trong đồng vắng chính là Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 10:1-4). 

Chiên Con của Lễ Vượt Qua chỉ về Chúa Jêsus (Xuất Ai Cập Ký 12, Giăng 1:29). 

Huyết của con sinh tế trong luật Lê-vi được ứng nghiệm trong Chúa Jêsus (Hê-bơ-rơ 9:13-15). 

Chúa Jêsus là đền tạm và đền thờ thật của Đức Chúa Trời (Giăng 1:14, Giăng 2:19-21, Hê-bơ-rơ 9:11:10:19).

 Sự ứng nghiệm của Luật Pháp Môi-se, sự ứng nghiệm của tất cả các ngày lễ của người Do Thái, dê tế thần [ngày đại lễ Yom Kippur (Đại Lễ Chuộc Tội) được mô tả trong Kinh Torah (Lê-vi Ký 16:8–10), dê con mang lấy gánh nặng tội lỗi của dân Do Thái theo nghi thức, (Ma-thi. 8:16-17), tất cả đều chỉ về Chúa Jêsus là Đấng gánh thay tội lỗi (Ma-thi. 5:17, Giăng 7:37).

8. Mọi ánh sáng trong tự nhiên đều hướng về Chúa Jêsus

Chúa Jêsus phán Ngài là ánh sáng của thế gian. Vào ngày tận chung của lịch sử nhân loại, chúng ta sẽ không còn cần đến ánh sáng mặt trời hay mặt trăng nữa vì ánh sáng của Chúa Jêsus sẽ là Ánh Sáng của chúng ta (Giăng 1:9, Giăng 8:12, Khải Huyền 22:5).

9. Mọi tri thức tự nhiên về suy luận logic và lý trí đều đến từ Chúa Jêsus

Giăng 1:4-5 chép rằng sự sống của Ngài là ánh sáng (sự soi sáng) cho loài người, không chỉ cho những người được cứu! Không có ánh sáng của Chúa Jêsus, loài người không thể sống trong thế gian này. (Tôi gọi đây là “ân điển tạo hóa” trái với “ân điển cứu rỗi”.) Phao-lô nói rằng Chúa Jêsus giữ vững mọi vật trong vũ trụ này (Cô-lô-se 1:17, Hê-bơ-rơ 1:3).

Do đó, Cơ Đốc nhân, là Thân Thể của Đấng Christ, thậm chí còn có lợi thế hơn vì họ được kết nối trong cùng một thân linh với Đức Chúa Jêsus, Đấng chủ tể của toàn cõi vũ trụ này (Ê-phê-sô 1:22-23). Vậy nên, Hội Thánh phải dẫn đầu với tâm trí của Đấng Christ. Để cuối cùng khả năng giải quyết vấn đề, phát minh, sáng tạo, lãnh đạo, quản lý, sáng tác âm nhạc, nghệ thuật, phục vụ phải đứng đầu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, v.v. (I Cô-rinh-tô 2:16).

10. Về bản chất, Hội Thánh phải tạo nên một nhóm người giống Chúa Jêsus

Từ “Cơ Đốc nhân” có nghĩa là “Christ nhỏ”. Đây là từ được sứ đồ Phi-e-rơ dùng để mô tả những người theo Đấng Christ (I Phi-e-rơ 4:16). Sách Công Vụ 1:1 cho thấy Phúc Âm Lu-ca là câu chuyện thuật lại những gì Chúa Jêsus “đã bắt đầu làm”. Điều này hàm ý rằng câu chuyện của Hội Thánh là điều Chúa Jêsus “đang tiếp tục làm” trong thế gian này.

Chúa Jêsus luôn nghĩ đến Hội Thánh, thậm chí trong các sách Phúc Âm Ngài còn phán Ngài đang xây dựng Hội Thánh của Ngài. Chúa Jêsus nói với những người theo Ngài rằng họ cũng sẽ làm những việc Ngài làm sau khi Ngài đi về với Cha (Ma-thi-ơ 16:16-18, Giăng 14:12). Vì Hội Thánh được gọi là “Thân Thể của Đấng Christ”, nên Cơ Đốc nhân là hình ảnh hữu hình của Đấng Christ thăng thiên vô hình. Đó là lý do tại sao Giăng nói: “Ngài thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy” (Ê-phê-sô 1:22-23, I Giăng 4:17).

Tóm lại, đời sống và thực tại của Chúa Jêsus là những lý tưởng cao đẹp nhất về đời sống, chân lý và đạo đức. Đây là mục tiêu tối thượng của Hội Thánh, dân Y-sơ-ra-ên, nhân loại và mọi tạo vật. Đấng Christ là đầu mọi sự!

Amen.

Bài: Joseph Mattera; dịch: Ruth
(Nguồn: christianpost.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *