Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần Thứ VII Sẽ Diễn Ra Tại HT Đà Lạt

Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VII của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) sẽ được tổ chức từ ngày 26-28/08/2014 tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt với chủ đề “Sống Đúng Mục Đích”, Kinh Thánh trong Giăng 17:4 “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.”

 Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần này dự kiến sẽ có 1.058 đại biểu chính thức bao gồm: Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Nữ Truyền đạo. Bên cạnh đó sẽ có khoảng 800 đại biểu dự thính bao gồm: Mục sư Trí sự, Quả phụ Mục sư, Truyền đạo Tình nguyện, Phu nhân các đầy tớ Chúa.

HDGP2014_Phongchinh

 Đại Hội Đồng Giáo Phẩm sẽ có các chương trình như: Đại hội Trù bị, Bồi linh, Bầu cử và Thảo luận với tổng cộng là 6 chương trình.

 Chương trình Khai mạc Đại Hội Đồng Giáo Phẩm sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 27/08/2014, diễn giả của chương trình là Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội Trưởng HTTLVN (MN). Chương trình Bế mạc Đại Hội Đồng Giáo Phẩm sẽ diễn ra lúc 14 giờ đến 17 giờ ngày 28/08/2014, diễn giả của chương trình là Tân Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm.

 Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần VII gồm:

 Cố vấn: Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội Trưởng HTTLVN (MN)

Trưởng Ban: Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng II HTTLVN (MN)

Phó Ban:

– Mục sư Lê Hoàng Long – Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm

– Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư Ký TLH

Thư ký: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư Ký TLH

Thủ quỹ: Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ TLH

Ủy viên:

– Mục sư Lê Văn Thiện – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm

– Mục sư Bùi Phụng – Ủy viên TLH

– Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Ủy viên TLH

– Mục sư Cilmup Hakar – Ủy viên Hội Đồng Giáo Phẩm

– Mục sư Mã Phúc Hiệp – Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm

– Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu – Ủy viên TLH

Cùng các Tiểu ban phục vụ cho Đại Hội Đồng Giáo Phẩm.

 Phòng Truyền Thông Tổng Liên Hội sẽ truyền hình trực tiếp hai chương trình Khai mạc và Bế mạc của Đại Hội Đồng Giáo Phẩm như đã thông báo. Bên cạnh đó, Ban Biên Tập sẽ cập nhật những hình ảnh, thông tin liên quan.

HDGP2014_Banderole

 Để Đại Hội Đồng Giáo Phẩm đem lại nhiều tươi mới cho quý đầy tớ Chúa trong trọng trách chăn bầy và kiện toàn đường lối tổ chức, xin tôi con Chúa hướng lòng về Đại Hội Đồng Giáo Phẩm dự phần trong sự cầu thay để chương trình được diễn ra trong sự tể trị và ban phước của Đức Chúa Trời.

 Phạm Cường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *