Liệu có bao giờ Thánh Linh rời bỏ một tín đồ chân thật?

Oneway.vn – Hãy nhạy bén với Đức Thánh Linh trong sự phán dạy, sửa trị của Ngài và hãy làm mới tấm lòng để “ngọn dầu Thánh Linh” luôn dẫy đầy trong tấm lòng bạn.(Ảnh: harrisonhouse)

Câu trả lời ngắn gọn và đơn giản là “không”, Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ rời bỏ một tín đồ thật của Chúa.

Điều này được tỏ bày trong nhiều đoạn Kinh Thánh Tân Ước. Chẳng hạn, Rô-ma 8:9 cho chúng ta biết “…song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài”. Câu Kinh thánh này nói rất rõ rằng nếu một người không có sự ngự trị của Đức Thánh Linh, thì người đó không được cứu. Do đó, nếu Thánh Linh rời bỏ một tín đồ, người đó sẽ mất mối liên hệ cứu chuộc với Đấng Christ. Tuy nhiên, điều này trái ngược với những gì mà Kinh thánh dạy chúng ta về sự đảm bảo đời đời của Cơ Đốc nhân. Một đoạn Kinh Thánh khác nói về sự thường trực của Thánh Linh ngự trong đời sống của tín đồ là Giăng 14:16. Ở đây Chúa Jêsus nói rằng Chúa Cha sẽ ban cho một Đấng Yên Ủi khác “ở với các ngươi đời đời”.

Việc Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ rời bỏ tín đồ cũng được thấy trong Ê-phê-sô 1:13-14, theo đó tín đồ được “ấn chứng” với Đức Thánh Linh.

Ðức Thánh Linh là bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta, trong khi chờ đợi những người thuộc về Ngài được cứu chuộc, để ca ngợi vinh hiển Ngài

Hình ảnh ấn chứng với Thánh Linh là hình ảnh của sự thuộc về và sự sở hữu. Chúa đã hứa sự sống đời đời cho tất cả những ai tin vào Đấng Christ, và để đảm bảo rằng Ngài sẽ giữ lời hứa, Ngài đã ban Đức Thánh Linh để ngự trong các tín đồ cho tới ngày cứu chuộc. Tương tự như trả tiền đặt cọc cho một chiếc xe hay một căn nhà, Chúa đã ban cho các tín đồ một khoản đặt cọc cho mối quan hệ tương lai của họ với Ngài bằng cách ban Đức Thánh Linh ngự trong họ. Việc tất cả các tín đồ được “ấn chứng” với Thánh Linh cũng được nhắc đến trong II Cô-rinh-tô 1:22 và Ê-phê-sô 4:30.

Trước sự chết, sự sống lại của Đấng Christ, và việc Ngài thăng thiên, Đức Thánh Linh đã có một mối liên hệ “không cố định” với con người. Đức Thánh Linh đã ngự trong vua Sau-lơ, nhưng sau đó rời bỏ vua (I Sa-mu-ên 16:14). Thay vào đó, Đức Thánh Linh đến với Đa-vít (I Sa-mu-ên 16:13). Sau việc ngoại tình với Bát-sê-ba, Đa-vít đã sợ rằng Thánh Linh sẽ rời bỏ mình (Thi Thiên 51:11). Đức Thánh Linh đã vào Bê-xanh-ên để cho ông có thể làm ra những vật phẩm cần thiết cho đền tạm (Xuất hành 31:2-5), nhưng đó cũng không phải là một mối quan hệ vĩnh viễn. Mọi thứ thay đổi sau khi Chúa Jêsus Christ thăng thiên. Bắt đầu bằng ngày Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã ngự đời đời trong các tín đồ (Công vụ 2). Sự ngự trị vĩnh hằng của Thánh Linh để làm thành Lời Hứa của Chúa rằng Ngài luôn bên chúng ta và không bao giờ lìa bỏ chúng ta.

Mặc dù Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ rời bỏ tín đồ nhưng tội lỗi của chúng ta có thể “dập tắt Đức Thánh Linh” (I Thê-sa-lô-ni-ca 5:19) hoặc “làm buồn lòng Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:30).

Tội lỗi luôn để lại những hậu quả trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Trong khi mối quan hệ của chúng ta với Chúa được đảm bảo qua Đấng Christ, những tội lỗi không được xưng nhận trong đời sống chúng ta có thể ngăn trở mối thông công với Chúa và chặn lại các công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Đó là lý do tại sao việc xưng nhận tội lỗi với Chúa rất quan trọng, bởi vì Chúa là “Ðấng thành tín và công chính, sẽ tha tội chúng ta và tẩy sạch khỏi chúng ta mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Như thế, dù Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta, ơn huệ và niềm vui khi có sự hiện diện của Ngài vẫn có thể lìa bỏ chúng ta. Vì vậy, hãy nhạy bén với Đức Thánh Linh trong sự phán dạy, sửa trị của Ngài và hãy làm mới tấm lòng để “ngọn dầu Thánh Linh” luôn dẫy đầy trong tấm lòng bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *