Lời Cầu Nguyện Của Mục Sư Billy Graham Cho Năm Mới

Đây là lời cầu nguyện của Mục Sư Billy Graham, viết cho tạp chí “The Saturday Evening Post” năm 2008, rất phù hợp cho năm nay:

oneway.vn

Lạy Chúa và Cha chúng con, trước bậc thềm năm mới chúng con xưng nhận chúng con cần sự hiện diện và dẫn dắt của Ngài khi chúng con đối diện với tương lai.

Mỗi chúng con đều có những hy vọng và kỳ vọng cho năm mới đang ở trước chúng con – nhưng chỉ duy Ngài biết được điều gì sẽ xảy đến cho chúng con, và chỉ Ngài mới có thể ban cho chúng con sức mạnh và sự khôn ngoan để chúng con có thể đối diện với những thử thách. Vậy, xin Chúa hãy giúp chúng con khiêm nhường đặt chúng con trong cánh tay Ngài, tin cậy Ngài và tìm kiếm ý muốn Ngài cho cuộc sống của chúng con trong năm mới này.

Giữa cuộc sống đầy biến động trong những ngày phía trước, xin hãy đảm bảo cho chúng con về sự chắc chắn trong tình yêu không thay đổi của Ngài.

Giữa cuộc sống đầy thất vọng và những điều gây đau đầu không thể tránh được, xin giúp chúng con hướng về Ngài để được sự yên ủi và vững chãi mà chúng con cần.

Giữa cuộc sống đầy cám dỗ và sự lôi kéo của lòng ích kỷ, xin hãy giúp chúng con không đánh mất con đường của chúng con trong Chúa nhưng có sự dũng cảm để làm điều đúng trong Chúa, dù cái giá phải trả là như thế nào.

Và giữa những mối bận tâm và những điều theo đuổi của chúng con hằng ngày, xin hãy mở mắt của chúng con để nhìn thấy sự đau buồn và bất công của thế giới đau khổ này, và giúp chúng con đáp lại bằng lòng yêu thương và sự hy sinh đối với những ai không có bạn và thiếu thốn. Nguyện sự cầu nguyện bền đổ của chúng con theo như lời cầu nguyện của tác giả Thi Thiên ngày xưa: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa, Thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng.” (Thi Thiên 119:33)

Chúng con cầu nguyện cho đất nước chúng con và những lãnh đạo đất nước trong những thời kỳ khó khăn này, và chúng con cầu nguyện cho những ai đang nỗ lực đem lại hòa bình và công lý cho thế giới đầy hiểm nguy và rối loạn này. Chúng con cầu nguyện đặc biệt cho sự che chở của Ngài trên những người đang phục vụ trong quân đội, và chúng con cảm tạ ơn Ngài vì cam kết của họ để bảo vệ sự độc lập của đất nước chúng con, thậm chí họ còn phải trả cái giá bằng chính mạng sống của họ. Xin Chúa hãy ở cùng gia đình họ, và đảm bảo cho họ về tình yêu thương và sự lo toan của Ngài dành cho họ.

Xin hãy đem đất nước bị chia rẽ của chúng con được đến với nhau, và xin hãy ban cho chúng con những khải tượng lớn hơn về những điều mà Ngài muốn chúng con phải làm. Lời Ngài nhắc chúng con rằng “Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay” (Thi Thiên 33:12).

Khi chúng con nhìn lại năm cũ chúng con cảm tạ ơn Ngài về sự tốt lành mà Ngài ban cho chúng con – vượt quá những điều chúng con đáng được nhận. Nguyện chúng con không lạm dụng vào sự tốt lành của Ngài trong quá khứ hay quên đi tất cả những ân điển của Ngài cho chúng con, nhưng nguyện những điều đó dẫn chúng con đến sự ăn năn, và đến một cam kết mới rằng Ngài là nền tảng và là trung tâm của cuộc sống chúng con.

Vậy, lạy Cha, chúng con cảm ơn Ngài vì lời hứa và sự hy vọng trong năm mới này, và chúng con chờ đợi lời hứa ấy với sự trông mong và đức tin. Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa và Cứu Chúa chúng con, nhờ sự chết và sự phục sinh của Ngài đã đem lại cho chúng con sự hy vọng cả ở thế gian này lẫn ở thế giới sẽ đến.

Amen

Thành Trung. Theo:

billygraham.org

Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *