Người Ukraina Tin Vào Hội Thánh Hơn Tin Tổng Thống

Theo một cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Kỹ Thuật Xã Hội “Sociopolis” những cư dân Ukraina đã đánh mất lòng tin của họ vào chính phủ và các cơ quan xã hội quốc gia so với lòng tin của họ nơi Hội Thánh, theo như hãng tin UNN báo cáo.

Oneway

Một phần ba người Ukraina (34,2%) tin vào Hội Thánh.

Một mức độ lòng tin nhất định được đặt vào tổng thống (17,3%), truyền thông (16,9%) và các tổ chức phi chính phủ (12,3%).

Các cơ quan xã hội và chính phủ chính khác nhận được ít hơn 10% lòng tin của nhân dân.

Tuy nhiên, khoảng một phần ba cư dân Ukraina (34,0%) không tin vào bất kỳ cơ quan xã hội hay người cầm quyền nào.

Huy Thắng. Theo: christiantelegraph.com

Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *