“Gieo gì, gặt nấy” (P.1)

Oneway.vn – Đó là một lẽ thật trong Kinh Thánh rằng thói quen định hình cuộc sống của bạn.

Có lẽ bạn đang tự hỏi, “Chúa nói với chúng ta điều đó ở đâu trong Kinh thánh?”. Ý tưởng đó đến từ Ga-la-ti 6.

Nhưng Đức Chúa Trời không sử dụng từ “thói quen”. Ngài sử dụng phép ẩn dụ về hạt giống. Tại sao lại như vậy? Trong thời Kinh Thánh, con người sống trong một xã hội nông nghiệp. Không có bất cứ gì được sản xuất hoặc được tạo nhanh ra nhiều trong mối nối ngành thức ăn nhanh. Thực phẩm phải được gieo trồng từng thành phần một.

Đời sống con người và nền kinh tế chủ yếu là dựa vào nền nông nghiệp. Con người vào thời trước sẽ hiểu khái niệm gieo hạt và thu hoạch mùa vụ, vì thế đây là điều mà Đức Chúa Trời đã truyền cảm hứng cho Phao-lô để viết: “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh-dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác-thịt, sẽ bởi xác-thịt mà gặt sự hư-nát; song kẻ gieo cho Thánh-Linh, sẽ bởi Thánh-Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt-nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ-nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:7-9).

Đối với chúng ta – những người không làm về nông nghiệp, hãy tạo dựng nên một vài định nghĩa:

  • “Gieo” có nghĩa là gieo – gieo hạt giống xuống đất.
  • “Gặt” có nghĩa là thu thập hoa quả – kết quả của hạt giống được gieo trồng.

Vì thế đoạn văn được bắt đầu “chớ hề lừa dối”. Ý tưởng dành cho những độc giả chúng ta là đừng để bị lạc lối. Đừng để bị lừa, đừng ngu ngốc.

Đoạn văn tiếp tục “Đức Chúa Trời không chịu khinh dể”. Trong tiếng Hy Lạp từ “khinh dể” nghĩa là khinh miệt hoặc chỉ trỏ người nào đó. Bạn có thể làm điều gì đó với một người, nhưng không phải là với Chúa. Đừng để bị lừa dối, Chúa không thể bị khinh dể. Bạn có thể lừa dối được nhiều người, nhưng bạn sẽ không lừa được Chúa.

Từ ngữ tiếp theo là “ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy”. Đây là điều chúng ta cần hiểu rõ và không nên mù quáng. Nhưng điều đó có nghĩa gì?

  • Bạn sẽ thu hoạch thứ mà bạn trồng.
  • Bạn sẽ thoát ra thứ mà bạn đặt vào.
  • Kết quả của bạn sẽ được xác định bởi sự bắt đầu của bạn.

Kết quả của cuộc đời bạn sẽ được đặt trên những quyết định bạn tạo ra, những thói quen bạn đặt ra và những lối mòn bạn cần phá bỏ.

Phao-lô đưa chúng ta về một ví dụ thuộc linh khi ông nói về sự khác nhau giữa việc gieo trồng những xác thịt và gieo trồng Thánh Linh. Xác thịt đề cập đến những tội lỗi tự nhiên của chúng ta. Một vài người gieo (hoặc gieo hạt) vào xác thịt, có nghĩa là họ làm những điều sai trái, không tin kính và đầy tội lỗi. Kết quả ra sao? Họ gặt hái (hoặc thu hoạch) sự diệt vong. Quyết định sai lầm dẫn đến hậu quả khôn lường.

Những người khác gieo (hoặc gieo hạt giống) cho Đức Thánh Linh, nghĩa là họ đồng ý để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn và ban năng quyền cho họ, vì vậy họ làm những điều đó để tôn vinh Ngài. Kết quả ra sao? Họ gặt hái (hoặc thu hoạch) cuộc sống vĩnh cửu.

Vì vậy, nếu bạn sống cuộc sống của bạn với Chúa và cho Chúa, đó là những gì bạn sẽ nhận được từ nó. Không chỉ mỗi hiện tại mà còn (đặc biệt) là đời đời. Nếu bạn sống cuộc đời của bạn cho chính bản thân bạn, phớt lờ Chúa và tách rời khỏi Ngài, đó là những gì bạn sẽ thoát khỏi nó. Không chỉ mỗi hiện tại mà cả tương lai đời đời.

(Còn tiếp…)

Bài: Craig Groeschel; dịch: Thuy Duyen
(Nguồn: thenivbible.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *