Có Bao Giờ…?

                                                            Chúa Giê-su đã chết

                                                            Trên thập tự thật rồi

                                                            Không nghi ngờ chi nữa

                                                            Tình Chúa với con người.

                                                Có bao giờ bạn nghĩ?

                                                Một Đấng rất oai quyền

                                                Không hề mang tội lỗi

                                                Lại chết trên thập hình?

oneway5

                                                            Có khi nào bạn hỏi?

                                                            Ai chết rồi sống lại?

                                                            Bỏ lại mộ trống không

                                                            Bằng chứng còn hiện hữu?

                                                Có bao giờ bạn biết?

                                                Thế giới nầy vô phương

                                                Không con đường cứu rỗi

                                                Nếu không có Giê-su?

oneway2

                                                            Có khi nào bạn thấy?

                                                            Có một người yêu thương

                                                            Không vì mình xứng đáng

                                                            Nhưng vì mình tội nhân?

                                                Hôm nay, mời bạn đến

                                                Chạm vào Đấng Thần – Nhân

                                                Ngài chính là chánh đạo

                                                Bạn bước đi an bình.

                                                            Hôm nay, mời bạn tới

                                                            Gặp ngay Chúa Giê-su

                                                            Ngài đúng là chân lý

                                                            Bạn thoả lòng muôn thu.

                                                Hôm nay, mời bạn nhận

                                                Chúa Giê-su vào lòng

                                                Ngài là nguồn sự sống

                                                Cho bạn sống muôn đời.

 Phục sinh 2014

 – H4 –

 (Quảng Nam, Việt Nam)

Bài viết cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *