Vui mừng khi Chúa Thăng thiên

Oneway.vn – Sau khi Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết, Ngài “tỏ mình đang sống” (Công vụ 1:3) với những người phụ nữ gần mộ (Ma-thi-ơ 28:9-10), với các môn đồ của Ngài (Lu-ca 24:36-43), và hơn 500 người khác (I Cô-rinh-tô 15:6). Vào những ngày sau sự sống lại của Ngài, Chúa Jêsus đã dạy cho các môn đồ của Ngài về nước Đức Chúa Trời (Công vụ 1:3).

Bốn mươi ngày sau khi sống lại, Chúa Jêsus và các môn đồ đi đến núi Ô-li-ve gần Giê-ru-sa-lem. Tại đó, Chúa Jêsus đã hứa với những người theo Ngài rằng họ sẽ sớm nhận lãnh Đức Thánh Linh, và bảo họ rằng phải ở lại Giê-ru-sa-lem cho đến khi Đức Thánh Linh đến.

Sau khi Chúa Jêsus ban phước cho họ thì Ngài thăng thiên (trở về Thiên đàng). Sự thăng thiên của Chúa Jêsus được miêu tả trong Lu-ca 24:50-51 và Công vụ 1:9-11.

Kinh thánh cho thấy rõ ràng rằng sự thăng thiên của Chúa Jêsus là sự trở lại thiên đàng bằng thân xác theo nghĩa đen.

Ngài sống lại từ lòng đất một cách từ từ và rõ ràng, được quan sát bởi nhiều người xem một cách chăm chú. Khi các môn đồ nhìn theo Ngài, một đám mây tiếp Ngài khuất đi, và hai thiên sứ xuất hiện và hứa rằng Đấng Christ sẽ trở lại “như cách các ngươi thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11).

Sự thăng thiên của Chúa Jêsus Christ có ý nghĩa vì những lý do sau:

Báo hiệu công việc trên đất của Ngài kết thúc. Đức Chúa Cha đã âu yếm gửi Con trai của Ngài vào trong thế gian ở thành Bết-lê-hem, và bây giờ Con trai đang trở về với Cha. Khoảng thời gian giới hạn khi Ngài làm người đã kết thúc.

Bày tỏ sự thành công trong công việc trên đất của Ngài. Mọi điều mà Ngài phải đến để làm thì Ngài đã hoàn thành.

Đánh dấu sự trở về thiên đàng một cách vinh hiển của Ngài. Sự vinh hiển của Chúa Jêsus đã bị che khuất trong suốt khoảng thời gian Ngài trên đất ngoại trừ Sự hóa hình (Ma-thi-ơ 17:1-9).

Tượng trưng cho việc Ngài được tôn cao bởi Đức Chúa Cha (Ê-phê-sô 1:20-23). Đấng mà Đức Chúa Cha đẹp lòng hoàn toàn (Ma-thi-ơ 17:5) đã được nhận được sự tôn kính và danh trên hết mọi danh (Phi-líp 2:9).

Cho phép Ngài chuẩn bị chỗ cho chúng ta (Giăng 14:2).

Ngụ ý sự khởi đầu công việc mới của Ngài là Thầy tế lễ thượng phẩm (Hê-bơ-rơ 4:14-16) và Đấng Trung bảo của Giao Ước mới (Hê-bơ-rơ 9:15).

Sắp xếp kiểu mẫu cho sự trở lại của Ngài. Khi Chúa Jêsus đi để thiết lập Vương quốc, thì Ngài cũng sẽ trở lại như cách Ngài rời đi – sự trở lại bằng thân xác rõ ràng trên đám mây theo nghĩa đen (Công vụ 1:11; Đa-ni-ên 7:13-14; Ma-thi-ơ 24:30; Khải huyền 1:7).

Hiện nay, Đức Chúa Jêsus đang ở trên thiên đàng. Kinh thánh thường xuyên mô tả Ngài ngồi bên hữu của Đức Chúa Cha, một vị trí danh dự và uy quyền (Thi thiên 110:1; Ê-phê-sô 1:20; Hê-bơ-rơ 8:1).

Đấng Christ là Đầu của Hội thánh (Cô-lô-se 1:18), Đấng ban cho những ân tứ thuộc linh (Ê-phê-sô 4:7-8), và Đấng làm cho đầy dẫy mọi sự (Ê-phê-sô 4:9-10). Sự thăng thiên của Đấng Christ là sự kiện Chúa Jêsus chuyển tiếp từ chức vụ trên đất đến chức vụ thiên đàng của Ngài.

(Nguồn: GotQuestions.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *