Bạn theo Tin Lành hay tôn giáo?

Oneway.vn – Đôi khi chúng ta cũng cần thời gian để nhìn lại, bạn đang theo tôn giáo hay Tin Lành!?

Một vị Giáo sĩ ở Ấn Độ lần kia khi vừa giảng xong thì có một người đến gặp ông bảo, “Tôi không thể hiểu được các giáo sĩ các ông. Ông đến giảng tại Ấn Độ là quốc gia của rất nhiều tôn giáo, và ông lại vẫn muốn giới thiệu thêm một tôn giáo nữa. Điều này chỉ khiến thêm sự rối rắm tôn giáo thôi. Chắc chắn Ấn Độ đã có quá đủ tôn giáo ngay cả nếu không có Cơ Đốc giáo”.

Vị Giáo sĩ đáp, “Bạn ôi, tôi không thích thú tôn giáo, nhưng tôi cực kỳ thích thú với Tin Lành. Thật sự thì tôi sẽ không đứng trên đường giảng về tôn giáo, nhưng tôi sẽ sẵn sàng đi khắp thế gian vì Tin Lành. Có một sự khác biệt to lớn giữa tôn giáo và Tin Lành”.

Tôn giáo là sản phẩm của con người; Tin Lành do Đức Chúa Trời ban cho.

Tôn giáo là những gì con người làm cho Trời; Tin Lành là những gì Đức Chúa Trời làm cho con người.

Tôn giáo là con người tìm kiếm Trời; Tin Lành là Đức Chúa Trời tìm kiếm con người.

Tôn giáo là con người cố gắng leo lên những nấc thang của việc làm; Tin Lành là Đức Chúa Trời xuống thế gian qua Chúa Cứu Thế để cứu chúng ta.

Tôn giáo là quan niệm tốt; Tin Lành là tin tức tốt.

Tôn giáo là lời khuyên tốt; Tin Lành là một sự công bố vinh hiển.

Tôn giáo kết thúc với sự thay đổi bên ngoài; Tin Lành kết thúc với sự biến đổi bên trong.

Tôn giáo cố gắng gội rửa; Tin Lành thanh tẩy trắng trong.

Tôn giáo là thỏa mãn tâm trí con người; Tin Lành là thỏa mãn linh hồn con người.

Và lời Chúa phán trong Kinh Thánh: “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em, mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9). Không một ai đủ tốt để tự cứu mình, tôn giáo càng không tự cứu mình nhưng qua sự chết và sống lại của Chúa Jêsus trên thập tự giá chúng ta được tha tội và được cứu chuộc bởi ân điển – đó được gọi là Tin Lành.

Đôi khi chúng ta cũng cần thời gian để nhìn lại, bạn đang theo tôn giáo hay Tin Lành!?

(Bài: Tin & Sống)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *